Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anattha:m. [an-attha] 無義,無利,非義,非利,不饒益. -vādin 無益語者. -saṃhita 無利(益)伴隨的,無利益的.
パーリ語辞典 水野弘元著
anattha:m. [an-attha] 無義,無利,非義,非利,不饒益. -vādin 無益語者. -saṃhita 非利を伴える,利益なき.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anattha,【陽】 1. 傷害。 2. 不幸。(p13)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anattha,(an無+attha義利),【陽】【中】無義利。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anattha:anattha(pu,ti)
အနတၳ(ပု၊တိ)
[(1) (4) (5) (6) na+attha. (2) (3) anattha+a]
[(၁) (၄) (၅) (၆) န+အတၳ။ (၂) (၃) အနတၳ+အ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anattha:[m.] 1. harm; 2. misfortune.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANATTHA:[m] sự tai hại,sự bất hạnh
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anattha:vô ích,bất lợi,tai hại,sự bất lợi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anattha:အနတၳ(ပု၊တိ)
[(၁) (၄) (၅) (၆) န+အတၳ။ (၂) (၃) အနတၳ+အ]
(၁) အက်ိဳးမဲ့။ (ေဘးျဖစ္ျခင္း,အျပစ္ျပ၍ ေျပာဆိုဆုံးမခံရျခင္း,အပါယ္၌ျဖစ္ျခင္း,ပ်က္စီးျခင္း,ဥစၥာဆုတ္ယုတ္ျခင္း,အျခံအရံနည္းျခင္း စသည္)။ (က) နိဗၺာန္ဟူေသာ အက်ိဳး-မျဖစ္-မရွိ-ျခင္း၊ နိဗၺာန္ကို မရျခင္း။ (ခ) အစီးအပြါး-ပ်က္စီး-မဲ့-ျခင္း။ (ဂ) မႀကီးပြါးျခင္း၊ ဆုတ္ယုတ္ျခင္း။ (တိ) (၂) အက်ိဳးမဲ့မႈရွိေသာ၊ သူ။ အနတၳတာ-ၾကည့္။ (၃) အက်ိဳးမဲ့ကို ျပဳတတ္ေသာ ကိေလသာ။ အနတၳဝသ-ၾကည့္။ (၄) အေၾကာင္းမဟုတ္ေသာ-မသင့္ေလ်ာ္ေသာ-အရာ။ အနတၳဝိညာပက-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anattha:အနတၳ(တိ) (အန္+အတၱ)
အက်ိဳးမရွိသည္။ အနက္မရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,