Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anatta,【形】 無我的。【陽】無我。(p13)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anatta,(an無+attan自我﹐梵an-atman),【形】無自我的。【陽】無自我、無我。
巴英術語匯編 《法的醫療》附 溫宗堃
Anatta:無我。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anatta:anatta(pu,ti)
အနတၱ(ပု၊တိ)
[na+atta. 3-ç paṭhamā eka-bahunitea anattā, 3-ç dutiyāekanitea anattaṃç anattānaṃ,puç tatiyāekanitea anattanā,puç sattamīekanitea anattanihu pāḷinitea rhi. maṇimañjū,2,421- chaṭṭhīekanitea anattano-hu rhi. ,nisya.nhā499. (anā-saṃ)]
[န+အတၱ။ လိင္ ၃-ပါး,ပဌမာ ဧကဝုစ္-ဗဟုဝုစ္၌ အနတၱာ၊ လိင္ ၃-ပါး,ဒုတိယာဧကဝုစ္၌ အနတၱံ,အနတၱာနံ၊ ပုလႅိင္,တတိယာဧကဝုစ္၌ အနတၱနာ၊ ပုလႅိင္,သတၱမီဧကဝုစ္၌ အနတၱနိဟု ပါဠိေတာ္တို႔၌ ႐ုပ္ရွိသည္။ မဏိမၪၨဴ၊၂၊၄၂၁-ဝယ္ ဆ႒ီဧကဝုစ္၌ အနတၱေနာ-ဟု ႐ုပ္ရွိသည္။ ေမာဂ္၊နိသ်။ႏွာ၄၉၉လည္းၾကည့္။ (အနာတၼန္-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anatta:[adj.] soul-less. (m.),non-ego.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANATTA:[a] vô ngã [m] không có ta
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anatta:vô ngã,phi ngã
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anatta:"အနတၱ(ပု၊တိ)
[န+အတၱ။ လိင္ ၃-ပါး,ပဌမာ ဧကဝုစ္-ဗဟုဝုစ္၌ အနတၱာ၊ လိင္ ၃-ပါး,ဒုတိယာဧကဝုစ္၌ အနတၱံ,အနတၱာနံ၊ ပုလႅိင္,တတိယာဧကဝုစ္၌ အနတၱနာ၊ ပုလႅိင္,သတၱမီဧကဝုစ္၌ အနတၱနိဟု ပါဠိေတာ္တို႔၌ ႐ုပ္ရွိသည္။ မဏိမၪၨဴ၊၂၊၄၂၁-ဝယ္ ဆ႒ီဧကဝုစ္၌ အနတၱေနာ-ဟု ႐ုပ္ရွိသည္။ ေမာဂ္၊နိသ်။ႏွာ၄၉၉လည္းၾကည့္။ (အနာတၼန္-သံ)]
တိတၳိတို႔ၾကံဆအပ္ေသာ အတၱ-မဟုတ္-မရွိ-ေသာ။ အတၱ-(ဂ)-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anatta:အန-တၱ(န)
အန-အျဖစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,