Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anariya:a. [an-ariya] 非聖的,不聖的. -pariyesanā 非聖求. -vohāra 非聖語,非聖言.
パーリ語辞典 水野弘元著
anariya:a. [an-ariya] 非聖の,不聖の. -pariyesanā 非聖求. -vohāra 非聖語,非聖言.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anariya,【形】 卑賤的,粗俗的。(p14)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anariya,(an非+ariya聖),【形】非聖的,卑賤的,粗俗的。anariyapariyesanā﹐【陰】非聖尋求(「不知老病死,愁染法過患,希求深愛著…彼非聖尋求,諸佛所呵毀,是生死根本,智者當遠離」(《本事經》,大正4.680a))。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anariya:anariya(ti)
အနရိယ(တိ)
[na+ariya. anariya+a.]
[န+အရိယ။ အနရိယ+အ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anariya:anariya(ti)
အနရိယ(တိ)
[na+ariya. anaya+iriya+a. aya+na+iriya+a. ariya-.]
[န+အရိယ။ အနယ+ဣရိယ+အ။ အယ+န+ဣရိယ+အ။ အရိယ-ၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anariya:[adj.] ignoble; vulgar.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anariya,(adj.) [an + ariya,see also anāriya] not Aiyan,ignoble,low Vin.I,10; D.III,232 (°vohāra,3 sets of 4; the same at Vin v.125); Sn.664,782 (°dhamma); Pug.13. -- See ariya. (Page 31)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANARIYA:[a] không cao thượng,phàm tục,thô bỉ,thường
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anariya:phi thành nhân
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anariya:"အနရိယ(တိ)
[န+အရိယ။ အနယ+ဣရိယ+အ။ အယ+န+ဣရိယ+အ။ အရိယ-ၾကည့္။]
(၁) မျမင့္ျမတ္ေသာ၊ မျဖဴစင္ေသာ၊ အျပစ္မကင္းေသာ၊ မေကာင္းေသာ၊ ယုတ္ညံ့ေသာ။ အနရိယ-ၾကည့္။ (န) (၂) မျမင့္ျမတ္-မျဖဴစင္-အျပစ္မကင္း-မေကာင္း-ယုတ္ညံ့-ေသာ အမႈ၊ အရိယာတို႔ ကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာ အမႈ။ (၃) အက်ိဳးစီးပြါးမဲ့ကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ-အက်ိဳးစီးပြါးကို မျဖစ္ေစတတ္ေသာ-သူ၊ မျမင့္ျမတ္-မျဖဴစင္-ေသာ၊ သူ။ (က) အရိယာမဟုတ္သူ၊ ပုထုဇဉ္။ (ခ) သူေတာ္ေကာင္းမဟုတ္သူ၊ မျဖဴစင္သူ၊ အရွက္မရွိသူ၊ သီလမရွိသူ၊ အရွက္အေၾကာက္မရွိသူ၊ ယုတ္နိမ့္ေသာ အက်င့္ရွိသူ။ (ဂ) ဥဘေတာဗ်ည္း။ အနရိယပ႑က-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anariya:"အနရိယ(တိ)
[န+အရိယ။ အနရိယ+အ။]
(၁) အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔-မမွီဝဲအပ္-မေရာက္အပ္-မသိအပ္-မျပဳက်င့္အပ္-၏ ဥစၥာမဟုတ္-ေသာ။ (၂) အရိယာ မဟုတ္သူတို႔-သူေတာ္ေကာင္းမဟုတ္သူတို႔-မွီဝဲအပ္-ေရာက္အပ္-သိအပ္-ျပဳက်င့္အပ္-၏ ဥစၥာျဖစ္-ေသာ။ အနရိယ (၁) အနက္ ဌ,ဋီ-တို႔ၾကည့္။ (န) (၃) အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔ မျပဳက်င့္အပ္ေသာ-အရိယာ-သူေတာ္ေကာင္း-မဟုတ္သူတို႔ ျပဳက်င့္အပ္ေသာ အမႈ၊ အလွဴမေပးျခင္း,သီလမေစာင့္ျခင္းစသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anariya:အနရိယ(တိ)
မျမတ္ေသာ။ သူေတာ္ေကာင္းမဟုတ္ေသာ။ ယုတ္မာေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,