Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ananubodha:m. [an-anubodha] 不了悟,不隨覺.
パーリ語辞典 水野弘元著
ananubodha:m. [an-anubodha] 不了悟,不随覚.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ananubodha,(an未+anu隨+bodha覺)﹐【陽】不隨覺。ananubodhāti abujjhanena ajānanena(不隨覺:不覺悟、不知)(A.4.1./II,1.;D.16./II,122~123.、《長阿含2經》 (T1.13 a))。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ananubodha,(an無+anubodha隨覺),【形】【陽】無隨覺。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ananubodha:ananubodha(pu)
အနႏုေဗာဓ(ပု)
[na+anubodha]
[န+အႏုေဗာဓ]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ananubodha:sự không liễu ngộ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ananubodha:"အနႏုေဗာဓ(ပု)
[န+အႏုေဗာဓ]
(၁) ေလ်ာ္စြာမသိျခင္း။ (၂) ေလ်ာ္စြာ မသိတတ္ေသာ တရား (ေမာဟ)။ (တိ) (၃) သစၥာတရားကို-သိျခင္းမွ်လည္း မရွိေသာ-အနည္းငယ္မွ်မသိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ananubodha:အနႏုေဗာဓ(ပ) (အန္+အႏုေဗာဓ)
ေလ်ာက္ပတ္စြာ မသိျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,