Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anantara:a. [an-antara] [無-中間] 無(中)間的,直接的. acc. anantaraṃ adv. 直接地,無間地. -paccaya 無間縁.
パーリ語辞典 水野弘元著
anantara:a. [an-antara] 無間の,直接 の. acc. anantaraṃ adv. 直接に,無間に. -paccaya 無間縁.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
anantara:a. [an-antara] 無間の,直接 の. acc. anantaraṃ adv. 直接に,無間に.-upanissaya無間亲依. -paccaya 無間縁
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anantara,【形】 下一個,鄰接的,隨後的。anantaraŋ,【副】 在後邊。(p13)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anantara,(an無+antara內部?中途),【形】1.無內部。2.無中途。3.下一個,鄰接的,隨後的。anantaraṁ,【副】在後邊。antarābhava (antarā-bhava)(梵),中陰身、中有(某些部派的觀點,上座部不承認)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anantara:anantara(ti)
အနႏၲရ(တိ)
[na+antara]
[န+အႏၲရ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anantara:[adj.] next; adjoining; immediately following.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANANTARA:[a] kế,gần bên,liền theo đó
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anantara:vô gián,liên tục
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anantara:"အနႏၲရ(တိ)
[န+အႏၲရ]
(၁) အျခား မရွိေသာ။ (န) (၂) အျခား မရွိေသာ-တရား-ကာလ၊ အျခားမရွိျခင္း။ (၃) အနႏၲရ-ပစၥည္း။ အနႏၲရပစၥယ-လည္းၾကည့္။ (၄) အတြင္းမဟုတ္ေသာ။ (၅) အထူးမရွိေသာ၊ အတူတူျဖစ္ေသာ။ (၆) ေဘးရန္-အႏၲရာယ္-မရွိေသာ။ (၇) စုတိ၏ အျခားမဲ့၌ ျဖစ္ေသာ အက်ိဳး။ အနႏၲရကရဏသီလ-ၾကည့္။ (၈) အနႏၲရိယကံ။ အနႏၲရာပယုတၱ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anantara:အနႏၲရ(တိ) (အန္+အႏၲရ)
အျခားမရွိေသာ။ အျခားမဲ့ျဖစ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,