Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anabhijjhā:f. [an-abhijjhā] 無貪,不貪欲.
パーリ語辞典 水野弘元著
anabhijjhā:f. [an-abhijjhā] 無貪,不貪欲.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anabhijjhā:anabhijjhā(thī)
အနဘိဇၩာ(ထီ)
[na+abhijjhā]
[န+အဘိဇၩာ]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
anabhijjhā:'freedom from covetousness',unselfishness; s. kammapatha (II. 8).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anabhijjhā,(f.) [an + abhijjhā] absence of covetousness or desire D.III,229,269; Dhs.32,35,277. (Page 31)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
anabhijjhā:Absence of covetousness or desire
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anabhijjhā:vô tham ác,vô tham
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anabhijjhā:"အနဘိဇၩာ(ထီ)
[န+အဘိဇၩာ]
ေရွး႐ႈမၾကံတတ္ေသာ၊ သူတစ္ပါးပစၥည္းကို ေရွး႐ႈ-မၾကံျခင္း-မၾကံတတ္ေသာ-မၾကံေၾကာင္းျဖစ္ေသာ-တရား၊ သူတစ္ပါးပစၥည္းကို မိမိပစၥည္းမျဖစ္ေစလိုေသာ တရား၊ မလိုခ်င္-မတပ္မက္-ေသာ တရား၊ အနဘိဇၩာတရား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anabhijjhā:အနဘိဇၩာ(ဣ) (အန္+အဘိဇၩာ)
အလိုမႀကီးျခင္း။ အေလာဘ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,