Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anūna:a. [an-ūna] 不欠,無欠(缺)的,全部的(完整無缺的).
パーリ語辞典 水野弘元著
anūna:a. [an-ūna] 不欠,欠くるなき,全き.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anūna,Anūnaka,【形】 不缺乏的,完全的。 ~tā,【陰】 完全。(p23)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anūna,Anūnaka(Vedic anūna,an + ūna),【形】不缺乏的、完全的(not lacking,entire,complete,without deficiency)。anūnatā,【陰】完全。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anūna:anūna(ti)
အႏူန(တိ)
[na+uīna]
[န+ဦန]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anūna:[adj.] not lacking or deficient; complete.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anūna,(adj.) [Vedic anūna,an + ūna] not lacking,entire,complete,without deficiency J.VI,273; Dpvs.V.52; Miln.226; DA.I,248 (+ paripūra,expld by anavaya). Anūnaka = anūna Dpvs.IV,34. (Page 45)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Anūna:The name used by the Yakkha Punnaka to hide from Dhañjaya his real name,lest he should be mistaken for a slave. The word has the same meaning as Punnaka. J.vi.273-4.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANŪNA:--naka [a] không thiếu hụt,đầy đủ --naṭā [f] sự đầy đủ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anūna:"အႏူန(တိ)
[န+ဦန]
မယုတ္ေလ်ာ့ေသာ၊ ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းမရွိေသာ။ အနဓိက,အေနာမ-တို႔လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anūna:အႏူန(တိ) (အန္+ဦန)
မယုတ္ေသာ။ လံုးဝျဖစ္ေသာ။ ျပည့္စံုေသာ။ဦန

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,