Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anāyāsa:a. [an-āyāsa] 無憂惱的,平安的.
パーリ語辞典 水野弘元著
anāyāsa:a. [an-āyāsa] 憂悩なき,平安なる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anāyāsa,【形】 無麻煩的。 anāyāsena,【副】 容易地。(p14)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anāyāsa,【形】無麻煩的。anāyāsena,【副】容易地。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anāyāsa:anāyāsa(ti)
အနာယာသ(တိ)
[na+āyāsa]
[န+အာယာသ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anāyāsa:[adj.] free from trouble.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anāyāsa,(adj.) [an + āyāsa] free from trouble or sorrow,peaceful Th.1,1008. (Page 32)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANĀYĀSA:[a] khỏi phiền phức -yāsena [ad] dễ dàng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anāyāsa:"အနာယာသ(တိ)
[န+အာယာသ]
ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းမရွိေသာ၊ ကိေလသာဆင္းရဲမရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anāyāsa:အနာယာသ(တိ) (အန္+အာယာသ)
မၿငိဳျငင္မပင္ပန္းေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,