Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anāvāsa:a. [an-āvāsa] 無住的.
パーリ語辞典 水野弘元著
anāvāsa:a. [an-āvāsa] 無住の.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anāvāsa:anāvāsa(pu)
အနာဝါသ(ပု)
[na+āvāsa]
[န+အာဝါသ]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anāvāsa,(adj.-n.) [an + āvāsa] uninhabited,an uninhabited place Vin.II,22,33; J.II,77. (Page 32)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
anāvāsa:tính cách hay nơi chốn không thích đáng để vị tỳ khưu cư ngụ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anāvāsa:"အနာဝါသ(ပု)
[န+အာဝါသ]
(၁) ေနထိုင္ရာ မဟုတ္ေသာ (ေစတိယဃရ,ေဗာဓိဃရ,ဝစၥကုဋိ-စေသာ) အေဆာက္အဦ။ (၂) ေနထိုင္ျမဲ အတိုင္း မေနထိုင္ရျခင္း။ (တိ) (၃) ေနစရာ အိမ္မရွိေသာ၊ သူ။ အနာဂါရ-(ခ)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anāvāsa:အနာဝါသ(ပ) (အန္+အာဝါသ)
မေနျခင္း။
အနာဝါသံ အကံသု၊ မေနႏိုင္ေအာင္ ျပဳကုန္၏။ အနာဝါသာယ၊ ေနရာမရေစျခင္းငွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,