Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anāsava:a. [an-āsava] 沒煩惱的,無漏的. m. pl. nom. anāsavāse. cf. nirāsava.
パーリ語辞典 水野弘元著
anāsava:a. [an-āsava] 漏なき,無漏の. m. pl. nom. anāsavāse. cf. nirāsava.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
anāsava:a. [an-āsava] 漏なき,無漏の. cf. āsava. m. pl. nom. anāsavāse.-gāmimagga无漏に至る道
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anāsava,【形】 不致醉的,不熱情的。(p14)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anāsava,(an無+ā向+wru流動),【形】無流向(無漏)( free from the 4 intoxications)。【陽】無流向者(無漏者)。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
anāsava: 從所有煩惱(āsava 漏)脫離的人(漏盡者),即:阿羅漢
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anāsava:anāsava(ti)
အနာသဝ(တိ)
[na+āsava]
[န+အာသဝ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anāsava:[adj.] free from intoxicants; passionless.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anāsava,(adj.) [an + āsava] free from the 4 intoxications (see āsava) Vin.II,148 = 164; D.III,112; Sn.1105,1133; Dh.94,126,386; Nd2 44; It.75; Pug.27,Dhs.1101,1451; Vbh.426; Th.1,100; Pv.II,615; VvA.9. See āsava and cp. nirāsava. (Page 32)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Anāsava:A Pacceka Buddha found in a list of Pacceka Buddhas. He lived in Isigili. M.iii.70; Ap.i.107.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANĀSAVA:[a] khỏi bị độc,vô ái dục
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anāsava:vô lậu,phi cảnh lậu,không bị pháp lậu biết,pháp phi cảnh lậu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anāsava:"အနာသဝ(တိ)
[န+အာသဝ]
(၁) အာသဝမရွိေသာ။ (က) တဏွာမရွိေသာ၊ ကိေလသာမရွိေသာ။ (ခ) မိမိကို အာ႐ုံျပဳႏိုင္သည့္ အာသဝမရွိေသာ၊ အာသဝတို႔၏ အာ႐ုံမဟုတ္ေသာ။ (န) (၂) အာသဝမရွိေသာ-အာသဝ၏အာ႐ုံမဟုတ္ေသာ-နိဗၺာန္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anāsava:အနာသဝ(တိ) (အန္+အာသဝ)
အာသေဝါတရား မရွိသည္။ အျပစ္မရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,