Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anāmantacāra:anāmantacāra(pu)
အနာမႏၲစာရ(ပု)
[anāmanta+cāra]
[အနာမႏၲ+စာရ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
anāmantacāra:tự tại du hành,một trong năm đặc quyền của tỳ khưu trong thời gian hậu tăng y là rời khỏi trú xứ không cần báo cho bạn đồng trú biết trước
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anāmantacāra:"အနာမႏၲစာရ(ပု)
[အနာမႏၲ+စာရ]
မပန္ၾကားဘဲ သြားျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anāmantacāra:အနာမႏၲ-စာရ(န)
ေရာဂါကင္းျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anāmantacāra:အနာမႏၲ-စာရ(ပ)
ထင္ရွားရွိေသာ ရဟန္းကို မပန္ၾကားဘဲ လွည့္လည္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,