Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anāhāra:a. [an-āhāra] 無食物的,無食(物)因(緣)的,無原因的.
パーリ語辞典 水野弘元著
anāhāra:a. [an-āhāra] 食なき,食因なき. 原因なき.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anāhāra,(an無+āhāra食物),【形】無食物。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anāhāra:anāhāra(ti)
အနာဟာရ(တိ)
[na+āhāra]
[န+အာဟာရ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anāhāra:anāhāra(pu)
အနာဟာရ(ပု)
[na+āhāra]
[န+အာဟာရ]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anāhāra,(adj.) [an + āhāra] being without food M.I,487; Sn.985. (Page 33)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anāhāra:vô thực,không có sắc vật thực
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anāhāra:"အနာဟာရ(ပု)
[န+အာဟာရ]
အေၾကာင္းမဟုတ္ေသာ တရား။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anāhāra:"အနာဟာရ(တိ)
[န+အာဟာရ]
(၁) အစာအာဟာရ မရွိေသာ၊ အစာ မစားေသာ၊ သူ။ (၂) (က) ေလာင္စာမရွိေသာ။ (ခ) အေၾကာင္းမရွိေသာ၊ (ေလာင္စာဟူေသာ) အေၾကာင္း-မရွိ-ကင္း-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anāhāra:အနာဟာရ(တိ) (အန္+အာဟာရ)
အဟာရမရွိသည္။ ေလာင္စာဟူေသာ အေၾကာင္း ကင္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,