Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anāgata:a. [an-āgata] 未來的. -ṃsañāṇa 未來分智. -bhaya 當來怖畏. -ārammaṇa 未來所縁. -bhāva 未來性.
パーリ語辞典 水野弘元著
anāgata:a. [an-āgata] 未来の. -ṃsañāṇa 未来分智. -bhaya 当来怖畏. -ārammaṇa 未来所縁. -bhāva 未来性.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
anāgata:a. [an-āgata] 未来の. -ṁsañāṇa 未来分智.-addhan未来世,未来时. -bhaya 当来怖畏. -ārammaṇa 未来所縁.-ārammaṇa-citta未来所縁心.-ārammaṇa-dhamma未来所縁法.-citta未来心.-cittakkhaṇa未来心刹那.-bhāva 未来性
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anāgata,【形】 還沒來。 【陽】 未來。(p14)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anāgata,(an未+āganta來【過分】;= an未+atīta過去),【過分】未來。【陽】未來。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anāgata:anāgata(ti)
အနာဂတ(တိ)
[na+āgata. na āgato anāgato,paccayasāmaggiyaṃ sati āyatiṃ uppajjanārahoti attho. rū,nhā.211. (-457). (nīti,sutta. 936-7. ,6-kaṇḍa 2-3-).]
[န+အာဂတ။ န အာဂေတာ အနာဂေတာ၊ ပစၥယသာမဂၢိယံ သတိ အာယတႎ ဥပၸဇၨနာရေဟာတိ အေတၳာ။ ႐ူ၊ႏွာ။၂၁၁။ (သုတ္-၄၅၇)။ (နီတိ၊သုတၱ။ ၉၃၆-၇။ ေမာဂ္၊၆-က႑ ၂-၃-သုတ္တို႔လည္းၾကည့္)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anāgata:[adj.] not come yet. (m.),the future.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anāgata,(adj.) [an + āgata] not come yet,i. e. future. On usual combn. with atīta:see this. D.III,100 sq.,134 sq.,220,275; M.III,188 sq.; S.I,5; II,283; A.III,100 sq.,400; Sn.318,373,851; It.53; J.IV,159; VI,364; Dhs.1039,1416. (Page 31)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANĀGATA:[a] vị lai [m] sẽ đến
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anāgata:vị lai,chưa đến,chưa xẩy đến,cái chưa đến
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anāgata:"အနာဂတ(တိ)
[န+အာဂတ။ န အာဂေတာ အနာဂေတာ၊ ပစၥယသာမဂၢိယံ သတိ အာယတႎ ဥပၸဇၨနာရေဟာတိ အေတၳာ။ ႐ူ၊ႏွာ။၂၁၁။ (သုတ္-၄၅၇)။ (နီတိ၊သုတၱ။ ၉၃၆-၇။ ေမာဂ္၊၆-က႑ ၂-၃-သုတ္တို႔လည္းၾကည့္)။]
ေရာက္ၿပီး,-ေရာက္ဆဲ-ျဖစ္ၿပီး,-ျဖစ္ဆဲ-မဟုတ္ေသာ၊ အနာဂတ္။ (၁) (က) မေရာက္လာေသးေသာ၊ သူ။ (ခ) မျဖစ္ေပၚ-ျဖစ္ေပၚမလာ-ေသးေသာ။ (ဂ) မရရွိေသးေသာ။ (ဃ) မရရွိ-မသိအပ္-ေသးေသာ။ အနာဂတတၳ-ၾကည့္။ (င) ခက္မာျခင္း,ေတြ႕ထိျခင္း စေသာ မိမိ၏သေဘာသို႔ မေရာက္ေသးေသာ၊ ခဏတၱယသို႔ မေရာက္ေသးေသာ၊ မျဖစ္ေပၚေသးေသာ။ အတီတ-ၾကည့္။ (စ) မေရာက္လာေသးေသာ-မျဖစ္ေပၚေသးေသာ-ခႏၶာ,အျဖစ္အပ်က္,အရာ,ကာလစသည္။ (ဆ) အဆုံးသို႔ မေရာက္-မကုန္လြန္-ေသးေသာ။ (၂) (က) မေရာက္ေသာ။ (ခ) မလာ-မပါ-ေသာ။ (ဂ) မလာေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anāgata:အနာဂတ(တိ) (အန္+အာဂတ)
မလာေရာက္ေသးေသာ။ လာလတၱံ႕ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,