Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anādariya:n. [an-ādariya] 輕侮,不尊敬.
パーリ語辞典 水野弘元著
anādariya:n. [an-ādariya] 軽侮,不尊敬.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anādariya:anādariya(na)
အနာဒရိယ(န)
[anādara+ṇya]
[အနာဒရ+ဏ်]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anādariya:[nt.] disregard.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anādariya,(nt.) [fr. anādara] disregard,disrespect Vin.I,176; IV,113 (where expld. in extenso); Dhs.1325 = dug 20 = Vbh.359. (Page 32)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anādariya:sự bất cần,sự không quan tâm,tính cách bất cần
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anādariya:"အနာဒရိယ(န)
[အနာဒရ+ဏ်]
႐ိုေသ-ေလးစား-ျခင္း မရွိသည္၏ အျဖစ္၊ မ႐ိုေသ-မေလးစား-ျခင္း။ အနာဒရဘာဝ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anādariya:အနာဒရိယ(န)
မ႐ိုေသျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,