Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anādara:a. [an-ādara] 無敬意的.
パーリ語辞典 水野弘元著
anādara:a. [an-ādara] 敬意なき.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anādara,【陽】 不敬。【形】 不尊敬。 ~riya,【中】 漠 視。(p14)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anādara,【陽】不敬。【形】不尊敬。anādariya,【中】漠視。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anādara:anādara(pu)
အနာဒရ(ပု)
[na+ādara]
[န+အာဒရ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anādara:anādara(ti)
အနာဒရ(တိ)
[na+ādara]
[န+အာဒရ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anādara:[m.] disrespect. (adj.),disrespectful.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anādara,[an + ādara] (a) (m) disrespect PvA.257. -- (b.) (adj.) disrespectful Sn.247 (= ādaravirahita SnA 290). (Page 32)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANĀDARA:[m] sự vô lễ [a] không cung kính --dariya [nt] không ân cần,không đếm xỉa đến
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anādara:"အနာဒရ(တိ)
[န+အာဒရ]
႐ိုေသ-ေလးစား-ျခင္း-မရွိ-ကင္း-ေသာ၊ မ႐ိုေသ-မေလးစား-ေသာ၊ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anādara:"အနာဒရ(ပု)
[န+အာဒရ]
(၁) မ႐ိုေသ-မေလးစား-ျခင္း။ (၂) '...စဉ္'ဟု ေပးရေသာ-အနာဒရ-အနက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anādara:အနာဒရ(ပ)
မ႐ိုေသျခင္း။ မေကာ္ေရာ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anādara:အနာဒရ(တိ)
႐ိုေသျခင္း မရွိေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,