Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anādā:=anādāya [an-ādāya<ādiyati 的 ger.] (連結上下語句) 無取,無取著(而~).
パーリ語辞典 水野弘元著
anādā:=anādāya [an-ādāya<ādiyati の ger.] 取なく,取著なく.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
anādā,anādāya [an-ādāya.ādiyati の ger.] 取なく,取著なく
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anādā,anādāya,【獨】 (na + ādāti),不拿。(p14)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anādā,anādāya,【獨】(na+ādāti),不拿。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anādā:anādā(kri,vi)
အနာဒါ(ႀကိ၊ဝိ)
[anādāya-mha ya-kye]
[အနာဒါယ-မွ ယ-ေက်]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anādā:[abs. of na + ādāti] without taking.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anādā,[ger. of an + ādiyati] without taking up or on to oneself Vin.IV,120 (= anādiyitvā C.). (Page 32)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANĀDĀ:anādāya [abs] (na+ādāṭi) không lấy
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anādā:sự không thụ nhận,không tiếp thu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anādā:"အနာဒါ(ႀကိ၊ဝိ)
[အနာဒါယ-မွ ယ-ေက်]
အနာဒါယ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anādā:အနာဒါ အနာဒါယ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,