Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anācāra:m. [an-ācāra] 非行,非法行,不浄行.
パーリ語辞典 水野弘元著
anācāra:m. [an-ācāra] 非行,非法行,不浄行.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Anācāra,【陽】不正當的行為,不道德。(p14)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anācāra,【陽】不正當的行為,不道德。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anācāra:anācāra(ti)
အနာစာရ(တိ)
[na+ācāra]
[န+အာစာရ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anācāra:anācāra(pu)
အနာစာရ(ပု)
[na+ācāra]
[န+အာစာရ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anācāra:[m.] misconduct; immorality.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Anācāra,[an + ācāra] misconduct,immorality J.II,133; III,276; adj. anācārin Pug.57. (Page 32)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ANĀCĀRA:[m] hạnh kiểm không tốt,không có giới hạnh
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anācāra:phi hạnh kiểm,phi phẩm hạnh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anācāra:"အနာစာရ(ပု)
[န+အာစာရ]
မျပဳက်င့္သင့္ေသာ အက်င့္၊ မေကာင္းေသာ အက်င့္၊ ယုတ္မာေသာ အက်င့္။ (က) ကာယဒြါရ,ဝစီဒြါရ၌ျဖစ္ေသာ လြန္က်ဴးျခင္း၊ သိကၡာပုဒ္ေတာ္ကို လြန္က်ဴးျခင္း။ (ခ) ေဖာက္ျပား၍ က်င့္ျခင္း၊ မိစၧာစာရ။ (ဂ) ေမထုန္အက်င့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anācāra:"အနာစာရ(တိ)
[န+အာစာရ]
(၁) မေကာင္းေသာ အက်င့္ရွိေသာ၊ အက်င့္မေကာင္းေသာ၊ သူ။ (၂) က်င့္ဝတ္မရွိေသာ၊ ဆရာဥပဇၩာယ္ စသည္တို႔၌ ေကာင္းစြာ မက်င့္ေသာ၊ သူ။ အနာဒရ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anācāra:အနာစာရ(ပ)
မက်င့္အပ္ေသာ အက်င့္။ မေကာင္းေသာ အက်င့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anācāra:အနာစာရ(တိ) (အန္+အာစာရ)
အက်င့္မရွိေသာ။ ယုတ္ေသာ အက်င့္ရွိေသာ။ လြန္က်ဴးေသာ အက်င့္ရွိေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,