Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
anābhoga:m. [an-ābhoga] 無功用,不思惟.
パーリ語辞典 水野弘元著
anābhoga:m. [an-ābhoga] 無功用,不思惟.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Anābhoga,(an無+ābhoga構想),【陽】無構想。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
anābhoga:anābhoga(pu)
အနာေဘာဂ(ပု)
[na+ābhoga]
[န+အာေဘာဂ]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
anābhoga:không phải sự suy nghĩ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
anābhoga:"အနာေဘာဂ(ပု)
[န+အာေဘာဂ]
(၁) ႏွလုံးမသြင္းျခင္း၊ မဆင္ျခင္ျခင္း။ (တိ) (၂) ႏွလုံးသြင္းျခင္း-ဆင္ျခင္ျခင္း-မရွိေသာ၊ ႏွလုံးမသြင္း-မဆင္ျခင္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
anābhoga:အနာေဘာဂ(ပ) (အန္+အာေဘာဂ)
ႏွလံုးမသြင္းျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,