Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
amarāvikkhepika:amarāvikkhepika(ti)
အမရာဝိေကၡပိက(တိ)
[(1) amarāvikkhepa+ika. (2) amarāvikkhepī+ka]
[(၁) အမရာဝိေကၡပ+ဣက။ (၂) အမရာဝိေကၡပီ+က]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
amarāvikkhepika:ngụy biện luận
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
amarāvikkhepika:"အမရာဝိေကၡပိက(တိ)
[(၁) အမရာဝိေကၡပ+ဣက။ (၂) အမရာဝိေကၡပီ+က]
(၁) (က) မၿပီးျပတ္ႏိုင္-အၿပီးမသတ္ႏိုင္-ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏိုင္သျဖင့္ မျပတ္သား-ေသာ အယူ,စကားျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖုံဖုံ-ျငင္းပယ္ျခင္းရွိ-ျငင္းပယ္တတ္-ေသာ၊ သူ။ (ခ) အမရာမည္ေသာ ငါး၏ ဖမ္း၍ မမိႏိုင္ေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရွာင္ရွားေျပးသြားျခင္းကဲ့သို႔ (မည္သို႔ မည္ပုံ အယူအဆရွိေၾကာင္းကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ဖမ္းမမိႏိုင္ေအာင္) အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရွာင္ရွားျငင္းငယ္ျခင္းရွိေသာ၊ သူ။ (ဂ) အမရာမည္ေသာ ငါးကဲ့သို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရွာင္ရွားတတ္,ျငင္းပယ္တတ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
amarāvikkhepika:အမရာ-ဝိေကၡပိက(ပ)
မပိုင္းျဖတ္ေသးေသာ အယူရွိသည္ျဖစ္၍ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ေသာ သူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,