Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
amanāpa:amanāpika a. [a-manāpa,a-manāpika] 不可意的,不適意的.
パーリ語辞典 水野弘元著
amanāpa:amanāpika a. [a-manāpa,a-manāpika] 不可意の,不適意の.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
amanāpa,amanāpika a. [a-manāpa,a-manāpika] 不可意の,不適意の.-rūpa不可意相(すがた)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Amanāpa,(a不+manāpa中意),【形】不中意(manāpa中意的【反義字】)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
amanāpa:amanāpa(ti)
အမနာပ(တိ)
[na+manāpa]
[န+မနာပ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
amanāpa:[adj.] detesful.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
amanāpa:ghét,không vừa ý,bất bình,bất mãn,không đáng vừa lòng,đoạn trừ,sự hoại tận,sự bất nhã,không vừa lòng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
amanāpa:"အမနာပ(တိ)
[န+မနာပ]
စိတ္၌ သြင္းမထားအပ္ေသာ၊ စိတ္ႏွလုံးကို မတိုးပြါးေစတတ္ေသာ၊ မႏွစ္သက္-မျမတ္ႏိုး-အပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
amanāpa:အမနာပ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,