Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
allīyati:[ā-līyati,Sk. ālīyate] 付着,執著,貪. pp. allīna; caus. allīyāpeti 使付(執)着,使貪. ger. allīyāpetvā; pp. allīpita.
パーリ語辞典 水野弘元著
allīyati:[ā-līyati,Sk. ālīyate] 付着す,執著する,貪る. pp. allīna; caus. allīyāpeti 付着せしむ. ger. allīyāpetvā; pp. allīpita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Allīyati,(a + lī + ya),黏附於 ,黏住。(p41)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Allīyati,(a+lī執著+ya),黏附於,黏住( to cling to,stick to,adhere to; to covet)。【過分】allīyita。【不】allīyituṁ(illīyituṁ)。【過分】allīna. Caus. alliyāpeti [cp. Sk. ālāpayati,but B.Sk. allīpeti; pp. allīpita; pass. allīpīyate] to make stick,to to bring near to (c. Acc. or Loc.)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
allīyati:allīyati(kri)
အလႅီယတိ(ႀကိ)
[ā+lī+ya+ti]
[အာ+လီ+ယ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
allīyati:[ā + lī + ya] clings; sticks to.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Allīyati,[ā + līyati,,līyate,layate] to cling to,stick to,adhere to (in both senses,good or bad); to covet. -- (a) lit. kesā sīsaṁ allīyiṁsu the hair stuck to the head J.I,64; khaggo lomesu allīyi the sword stuck in the hair J.I,273. -- (b) fig. to covet,desire etc.:in idiomatic phrase allīyati (S.III,190 v. l.; T. ālayati) kelāyati vanāyati (S.III,190 v.l.; T. manāyati; M.I,260 T. dhanāyati,but v.l. p. 552 vanāyati) mamāyati “to caress dearly & be extremely jealous of” (c. Acc.) at M.I,260 & S.III,190. ‹-› J.IV,5; V,154 (allīyituṁ,v.l. illīyituṁ); DhsA.364 (vanati bhajati a); pp. allīna -- Caus. alliyāpeti [cp. Sk. ālāpayati,but B.Sk. allīpeti M Vastu III,144; pp. allīpita ibid. I.311; III,408; pass. allīpīyate III,127.] to make stick,to to bring near to (c. Acc. or Loc.) J.II,325 (hatthiṁ mahābhittiyan alliyāpetvā); IV,392 (sīsena sīsaṁ alliyāpetvā). (Page 80)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ALLĪYATI:(a+li+ya) bám níu lấy,dính vào
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
allīyati:"အလႅီယတိ(ႀကိ)
[အာ+လီ+ယ+တိ]
(က) ၿငိကပ္၏၊ ပူးကပ္၏၊ တြယ္ကပ္၏၊ ဆက္စပ္၏။ (ခ) တြယ္တာ၏၊ ခင္တြယ္၏။ (ဂ) ကပ္ေရာက္၏၊ သက္ေရာက္၏။ (ဃ) ခ်ဉ္းကပ္၏။ (င) မွီဝဲ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
allīyati:အလႅီယတိ (အာ√လီ)
ကပ္ၿငိ၏။ ကပ္ၿငိစြဲလမ္း၏။
ကိေလေသသု စိတၱံ န အလႅီယတိ၊ ကိေလသာတို႔၌ စိတ္သည္ မကပ္ၿငိ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,