Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
alika:a. n. [Sk. alīka] 虛偽的,妄誕的; 妄言,妄話. -vādin 妄語者.
パーリ語辞典 水野弘元著
alika:a. n. [Sk. alīka] 虚偽の,妄誕の; 妄言,妄話. -vādin妄語者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Alika,【中】 謊話,謊言。(p41)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Alika,【中】謊話,謊言。【形】虛偽的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
alika:alika(ti)
အလိက(တိ)
[ala+ṇīka. alati bandhati etenāta alikaṃ=asaccaṃ. ṇvādi. sakkata-nitea rassa alika-saddā nahūso a hoyuea dīgha alīkasaddā maso caç maso sūç na-hūso a ho. amara,16.92- 23,12. vācappati-abhi.]
[အလ+ဏီက။ အလတိ ဗႏၶတိ ဧေတနာတ အလိကံ=အသစၥံ။ ဏြာဒိ။ သကၠတ-၌ ရႆႏွင့္ အလိက-သဒၵါသည္ နဖူးဟူေသာ အနက္ကို ေဟာ၍ ဒီဃႏွင့္ အလီကသဒၵါသည္ မမွန္ေသာ စကား,မခ်စ္အပ္ေသာ သူ,နဖူး-ဟူေသာ အနက္တို႔ကို ေဟာသည္။ အမရ၊၁၆။၉၂-ႏွင့္ ၂၃၊၁၂။ ဝါစပၸတိ-အဘိဓာန္တို႔ၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
alika:[nt.] lie; falsehood.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Alika,(adj.) [Sk. alīka] contrary,false,untrue S.I,189; J.III,198; VI,361; Miln.26,99. -- nt. °ṁ a lie,falsehood Dh.264.

--vādin one who tells a lie,a liar Dh.223 = VvA.69 (has alīka°); J.II,4; SnA 478 (for abhūta-vādin Sn.661). (Page 79)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ALIKA:[nt] sự láo,sự giả dối
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
alika:"အလိက(တိ)
[အလ+ဏီက။ အလတိ ဗႏၶတိ ဧေတနာတ အလိကံ=အသစၥံ။ ဏြာဒိ။ သကၠတ-၌ ရႆႏွင့္ အလိက-သဒၵါသည္ နဖူးဟူေသာ အနက္ကို ေဟာ၍ ဒီဃႏွင့္ အလီကသဒၵါသည္ မမွန္ေသာ စကား,မခ်စ္အပ္ေသာ သူ,နဖူး-ဟူေသာ အနက္တို႔ကို ေဟာသည္။ အမရ၊၁၆။၉၂-ႏွင့္ ၂၃၊၁၂။ ဝါစပၸတိ-အဘိဓာန္တို႔ၾကည့္။]
(၁) မမွန္ေသာ၊ မွားေသာ။ (၂) မခ်စ္-မႏွစ္သက္-အပ္ေသာ။ (န) (၃) မမွန္ေသာ စကား၊ မွားေသာ စကား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
alika:အလိက(န)
ခၽြတ္ယြင္းေသာ စကား။ နဖူး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
alika:အလိက(တိ)
မမွန္ေသာ။ မွားေသာ။ ခၽြတ္ယြင္းေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,