Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
alābha:m. [a-lābha] 不得,不利得,衰.
パーリ語辞典 水野弘元著
alābha:m. [a-lābha] 不得,不利得,衰.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Alābha,【陽】 損失,失利。(p41)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Alābha,(a無+lābha得),【陽】無得,失利。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
alābha:alābha(pu)
အလာဘ(ပု)
[na+lābha]
[န+လာဘ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
alābha:[m.] loss; missing of gain.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ALĀBHA:[m] sự tổn thất,sự mất lợi lộc
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
alābha:thất lợi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
alābha:"အလာဘ(ပု)
[န+လာဘ]
(က) မရျခင္း။ (ခ) စ်ာန္စေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို-စီးပြါးခ်မ္းသာကို-မရျခင္း၊ အလွဴ၏ အက်ိဳးဟူေသာ လာဘ္ကို မရျခင္း၊ လူ႔အျဖစ္ ရဟန္းအျဖစ္ စသည္ကို (ရေသာ္လည္း) ရသည္ မမည္ျခင္း၊ အရ မေတာ္ျခင္း။ (ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္ပုံကို ျပေသာ စကား)။ (ဂ) အစား,အဝတ္,ပစၥည္းေလးပါးစသည္ကို မရျခင္း၊ ရအပ္ေသာ-အစားအဝတ္-လာဘ္-၏ မရွိျခင္း၊ လာဘ္မရျခင္း၊ မရအပ္ေသာ လာဘ္၊ (ေလာကဓံတရားရွစ္ပါးတြင္ တစ္ပါးျဖစ္သည္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
alābha:အ-လာဘ(ပ)
မရျခင္း။ ဥစၥာမရျခင္း။ လာဘ္မရျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,