Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
akutobhaya:a. [a-kuto-bhaya] 無畏の,安全の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Akutobhaya,【形】 諸方皆安全。(p1)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Akutobhaya,【形】諸方皆安全。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Akutobhaya,(a無+kuto從何處?+bhaya恐懼),【形】無所恐懼。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
akutobhaya:akutobhaya(ti)
အကုေတာဘယ(တိ)
[na+kuto+bhaya]
[န+ကုေတာ+ဘယ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
akutobhaya:[adj.] safe from every quarter.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Akutobhaya,(adj.) see ku°. (Page 1)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AKUTOBHAYA:[a] an toàn trong mọi nơi [m] người kể chuyện,thuyết trình lại a(in cpds) có giá trị với,giá trị của
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
akutobhaya:"အကုေတာဘယ(တိ)
[န+ကုေတာ+ဘယ]
(၁) မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ် ျဖစ္ေသာ ေဘးရန္မရွိေသာ အရပ္ (နိဗၺာန္)။ (၂) မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ်ျဖစ္ေသာ ေဘးရန္မရွိေသာ၊ မည္သည့္ဘဝ,အာ႐ုံကမွ် လာေသာ ေဘးရန္ မရွိေသာ၊ ရာဂစသည္တို႔တြင္ မည္သည့္ တရားကမွ်လာေသာ ေၾကာက္ဖြယ္ေဘးရန္မရွိေသာ၊ သူ၊ သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
akutobhaya:အ-ကုေတာ-ဘယ(တိ)
တစ္စံုတစ္ခုေသာ အရပ္မွ ေဘးမရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,