Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Akuppadhamma,不動法者。Pug.︰Katamo ca puggalo akuppadhammo? Idhekacco puggalo lābhī hoti rūpasahagatānaṁ vā arūpasahagatānaṁ vā samāpattīnaṁ. So ca kho nikāmalābhī hoti akicchalābhī akasiralābhī; yatthicchakaṁ yadicchakaṁ yāvaticchakaṁ samāpajjatipi vuṭṭhātipi. Aṭṭhānametaṁ anavakāso yaṁ tassa puggalassa pamādamāgamma tā samāpattiyo kuppeyyuṁ--ayaṁ vuccati puggalo “akuppadhammo”. Sabbepi ariyapuggalā ariye vimokkhe akuppadhammā.(什麼人是‘不動法者’呢?在這裏有一種人是得到諸色俱行或無色俱行定行者,他既是隨欲得、容易得、順利得,又能在喜歡的地方、喜歡的方法及喜歡的時間(隨意)入定和出定。對於那個人來說,因為放逸的原因,那些定會搖動,這種情況不會有機會,這個人被稱為:「不動法者」。所有的聖人在聖解脫中都是不動法者。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
akuppadhamma:akuppadhamma(ti)
အကုပၸဓမၼ(တိ)
[akuppa+dhamma,akuppocalayitumasakkuṇeyyo arahattaphaladhammo assāti akuppadhammo. paṭisaṃ,ṭṭha,2,1va5]
[အကုပၸ+ဓမၼ၊ အကုေပၸါစလယိတုမသကၠဳေဏေယ်ာ အရဟတၱဖလဓေမၼာ အႆာတိ အကုပၸဓေမၼာ။ ပဋိသံ၊႒၊၂၊၁ဝ၅]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
akuppadhamma:bất động pháp
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
akuppadhamma:အကုပၸဓမၼ(တိ)
[အကုပၸ+ဓမၼ၊ အကုေပၸါစလယိတုမသကၠဳေဏေယ်ာ အရဟတၱဖလဓေမၼာ အႆာတိ အကုပၸဓေမၼာ။ ပဋိသံ၊႒၊၂၊၁ဝ၅]
(က) မပ်က္စီး-မတုန္လႈပ္-ေစႏိုင္ေသာ တရားရွိေသာ၊ သူ၊ သည္ (ရဟႏၲာ)။ (ခ) မပ်က္စီးႏိုင္ေသာ သမာပတ္ရွိေသာ၊ သူ၊ သည္ (အနာဂါမ္ရဟႏၲာ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
akuppadhamma:အကုပၸ-ဓမၼ(တိ)
မပ်က္စီးေသာသေဘာ ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,