Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
akuppa:a. [a-kuppa,BSk. akopya] 不動的,堅固的.
パーリ語辞典 水野弘元著
akuppa:a. [a-kuppa,BSk. akopya] 不動の,堅固なる.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
akuppa:a. [a-kuppa,BSk. akopya] 不動の,堅固な. akuppā ceto-vimutti 不动心解脱. -ñāṇa不动智. -dhamma 不动法. -vimokkha 不动解脱。
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Akuppa,【形】 堅定的,不為所動。(p1)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Akuppa,(a=kuppa﹐grd. of kup,cp. BSk. akopya),【形】不動的(not to be shaken),不為所動(immovable)。(AA.5.95.):akuppanti arahattaṁ(不動:阿羅漢(的狀態)。)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Akuppa,(a不+kuppa(‹kup使激動)‘動搖’的【未被】),【未被】不動搖。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
akuppa:akuppa(ti)
အကုပၸ(တိ)
[na+kuppa]
[န+ကုပၸ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
akuppa:[adj.] steadfast; unshakable.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Akuppa,(adj.) [a + kuppa,grd. of kup,cp. BSk. akopya M Vastu III,200] not to be shaken,immovable; sure,steadfast,safe Vin.I,11 (akuppā me ceto-vimutti) = S.II,239; Vin.II,69; IV,214; D.III,273; M.I,205,298; S.II,171; A.III,119,198; Miln.361. (Page 1)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AKUPPA:[a] vững chải,không xao động
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
akuppa:không rung động,không chuyển đổi,sự nhất định,nhất thiết
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
akuppa:အကုပၸ(တိ)
[န+ကုပၸ]
(၁) အမ်က္မထြက္ျခင္း။ (၂) မပ်က္စီးေစအပ္-မဖ်က္ဆီးအပ္-ေသာ၊ မတားျမစ္အပ္ေသာ၊ သည္။ (၃) (က) ကိေလသာတို႔ေၾကာင့္ မပ်က္စီးေသာ၊ ကိေလသာတို႔သည္-မပ်က္စီးေသာ၊ ကိေလသာတို႔သည္-မပ်က္စီးေစအပ္-မဖ်က္ဆီးအပ္-ေသာ၊ သည္။ (ခ) ပ်က္စီး-တုန္လႈပ္-ျခင္းကင္းေသာ ေလာကုတၱရာမဂ္။ (ဂ) ရာဂစသည္တို႔ေၾကာင့္ မပ်က္စီးေသာ၊ ရာဂစသည္တို႔သည္-မပ်က္စီးေစအပ္-မဖ်က္ဆီးအပ္-ေသာ၊ မပ်က္စီးေသာ နိဗၺာန္လွ်င္ အာ႐ုံရွိေသာ၊ သည္။ (ဃ) မပ်က္စီးေသာ နိဗၺာန္လွ်င္ အာ႐ုံရွိေသာ၊ ပ်က္စီးေၾကာင္း ကိေလသာမရွိေသာ၊ သည္။ (င) မပ်က္စီး-မတုန္လႈပ္-မဆုတ္ယုတ္-တတ္ေသာ၊ သည္။ (၄) တစ္စုံတစ္ခုအႏၲရာယ္သည္ မဖ်က္ဆီးႏိုင္ေသာ၊ သည္။ (၅) ပ်က္စီးျခင္းကင္းေသာ အရဟတၱဖိုလ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
akuppa:အ-ကုပၸ(န)
အမ်က္မရွိျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
akuppa:အ-ကုပၸ(တိ)
မပ်က္သည္။ ပ်က္စီးျခင္း မရွိသည္။ ကိေလသာတို႔သည္ မဖ်က္ဆီးႏိုင္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,