Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
akkhi:n. [Sk. akṣi] 眼. -kūpa 眼窩. -tārā,-tārakā 瞳,眼瞳,眼睛. -dala 眼皮,眼瞼. -mala 眼屎,眼脂.
パーリ語辞典 水野弘元著
akkhi:n. [Sk. akṣi] 眼. -kūpa 眼窩. -tārā,-tārakā ひとみ,眼瞳,眼睛. -dala まぶた,眼瞼. -mala めやに,眼脂.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Akkhi,【中】 眼睛。~kūpa,【陽】眼窩。~tārā,【陰】瞳孔。~dala,【中】眼瞼,眼皮。(p2)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Akkhi,(cp. Sk. īksate,ksaṇa,pratīka,anīka),【中】眼睛。akkhikūpa,【陽】眼窩(the socket of the eye)。akkhitārā,【陰】瞳孔。akkhidala,【中】眼瞼、眼皮(the eye-lid)。akkhi-añjana,眼藥水(eye ointment,collyrium)。akkhigaṇḍa,眼癰(eye-protuberance) 。akkhigūtha,眼屎(secretion from the eye)。akkhichidda,眼孔(the eye-hole)。akkhimala,眼垢(dirt from the eye)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
akkhi:akkhi(na)
အကၡိ(န)
[asu+kha. akkha+i. asu=byāpane,asati visayesu byāpī bhavatīti akkhi,sassa ko. atha vā akkha=byāpanadassanesu,akkhati visayesu byāpī bhavati,akkhati vā passati etenāti akkhi. ,ṭī.149. ṇvādi. ga-.]
[အသု+ခ။ အကၡ+ဣ။ အသု=ဗ်ာပေန၊ အသတိ ဝိသေယသု ဗ်ာပီ ဘဝတီတိ အကၡိ၊ သႆ ေကာ။ အထ ဝါ အကၡ=ဗ်ာပနဒႆေနသု၊ အကၡတိ ဝိသေယသု ဗ်ာပီ ဘဝတိ၊ အကၡတိ ဝါ ပႆတိ ဧေတနာတိ အကၡိ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၄၉။ ဏြာဒိ။ ဂ-လည္းၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
akkhi:[nt.] eye.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Akkhi,(nt.) [to *oks,an enlarged form of *oqu,cp. Sk. īkṣate,kṣaṇa,pratīka,anīka; Gr. o)ζse,w)/y (*ku/klwy),o)fqalmόs,prόswpon; Lat. oculus,Ags. ēowan (= E eye & wind-ow); Goth. augō. See also cakkhu & cp. akkha2 & ikkhaṇika] the eye M.I,383 (ubbhatehi akkhīhi); Sn.197,608; J.I,223,279; V,77; VI,336; Pv.II,926akkhīni paggharanti: shed tears,cp. PvA.123); VvA.65 (°īni bhamanti,my eyes swim) cp. akkhīni me dhūmāyanti DhA.I,475; DhA.II,26; III,196 (°īni ummīletvā opening the eyes); Sdhp.103,380. -- In combn with sa- as sacchi & sakkhi (q. v.). As adj. (-°) akkha3 (q.v.).

--añjana eye ointment,collyrium DhA.III,354. --kūpa the socket of the eye J.IV,407. --gaṇḍa eye-protuberance,i. e. eye-brow (?) J.VI,504 (for pamukha T.). --gūtha secretion from the eye PvA.198. --gūthaka id. Sn.197 (= dvīhi akkhicchiddehi apanīta-ttaca-maṁsasadiso a°-gūthako SnA 248). --chidda the eye-hole SnA 248. --dala the eye-lid DA.I,194; ThA.259; DhsA.378. --pāta “fall of the eye”,i. e. a look,in mand° of soft looks (adj.) PvA.57. --pūra an eye-full,in akkhipūraṁ assuṁ (assu?) an eye full of tears J.VI,191. --mala dirt from the eye Pv III,53 (= °gūtha C.). --roga eye disease DhA.I,9. (Page 3)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
akkhi:The eye
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AKKHI:[nt] con mắt --kūpa [m] lỗ con mắt,lỗ ghèn --ṭārā [f] tròng con mắt --dala [nt] mi mắt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
akkhi:"အကၡိ(န)
[အသု+ခ။ အကၡ+ဣ။ အသု=ဗ်ာပေန၊ အသတိ ဝိသေယသု ဗ်ာပီ ဘဝတီတိ အကၡိ၊ သႆ ေကာ။ အထ ဝါ အကၡ=ဗ်ာပနဒႆေနသု၊ အကၡတိ ဝိသေယသု ဗ်ာပီ ဘဝတိ၊ အကၡတိ ဝါ ပႆတိ ဧေတနာတိ အကၡိ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၄၉။ ဏြာဒိ။ ဂ-လည္းၾကည့္။]
မ်က္စိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
akkhi:အကၡိ(န)
မ်က္စိ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,