Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
akkhāta:a. akkhāti の pp.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Akkhāta,(akkhāti 的【過分】)。(p2)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Akkhāta,(pp. of akkhāti),已宣布。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
akkhāta:akkhāta(ti)
အကၡာတ(တိ)
[ā+khā+ta]
[အာ+ခါ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
akkhāta,(pp. of akkhāti),announced; told; declared.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Akkhāta,(adj.) [pp. of akkhāti] announced,proclaimed,told,shown A.I,34 (dur°); II,195; IV,285,322; V,265,283; Sn.172,276,595,718. (Page 2)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AKKHĀTA:[pp] akkhāṭi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
akkhāta:không nói ra,không thuật lại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
akkhāta:"အကၡာတ(တိ)
[အာ+ခါ+တ]
(၁) ေဟာၾကား-ေျပာဆို-အပ္ေသာ။ (၂) ေျပာဆိုဆုံးမျခင္း။ အနကၡာတ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
akkhāta:အကၡာတ(တိ) (တီ-ကိတ္) (အာ√ခ်ာ+တ)
ေဟာအပ္သည္။ ေျပာဆိုအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,