Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
akiriya:a. [a-kiriya] 沒有作業的,無作用的,愚蠢的,糊塗的. -vāda 非作業論.
パーリ語辞典 水野弘元著
akiriya:a. [a-kiriya] 作業なき,無作用の,愚かなる. -vāda 非作業論.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
akiriya:a. [a-kiriya] 作業のなき,無作用の,愚かな. akiriyato samuṭṭhitā āpatti 无作より等起した罪,-diṭṭhi 无作见. -vāda 非作業論。
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Akiriya,【中】 非行動。~vāda,【陽】業無果報的理論。(p1)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Akiriya,(a無+kiriya作【陰】),【中】直譯:無作。非實用的、無智(not practical,unwise,foolish)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
akiriya:akiriya(ti)
အကိရိယ(တိ)
[(1) (2) na+kiriya (3) akiriya+ṇa]
[(၁) (၂) န+ကိရိယ (၃) အကိရိယ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
akiriya:[nt.] non-action.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Akiriya,(adj.) [a + kiriya] not practical,unwise,foolish J.III,530 (°rūpa = akattabba-rūpa C.); Miln.250. (Page 1)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AKIRIYA:[nt] không hành vi --vāda vô hậu quả thuyết
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
akiriya:"အကိရိယ(တိ)
[(၁) (၂) န+ကိရိယ (၃) အကိရိယ+ဏ]
(၁) ျပဳက်င့္အပ္ေသာကို မျပဳက်င့္ေသာ၊ သူ၊ သည္။ (၂) မျပဳသင့္ေသာ အမႈ။ (၃) ျပဳသင့္သည္ကို မျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ-အကိရိယသမု႒ာန္ရွိေသာ-သိကၡာပုဒ္စသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
akiriya:အ-ကိရိယ(န)
မျပဳသင့္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
akiriya:အ-ကိရိယ(တိ)
မျပဳသင့္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,