Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
akata:akata(ti)
အကတ(တိ)
[na+kata]
[န+ကတ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
akata:[adj.] 1. not done; not made; 2. not artificial.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
akata:không làm,chưa làm,chưa tạo,chưa hành,chưa thực hiện
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
akata:"အကတ(တိ)
[န+ကတ]
မျပဳအပ္ေသာ၊ မျပဳအပ္ခဲ့ေသာ၊ မျပဳရေသးေသာ၊ သည္။ (က) မျပဳက်င့္-မဆည္းပူး-အပ္ေသာ၊ မျပဳက်င့္-မဆည္းပူး-လိုက္မိေသာ၊ သည္။ (ခ) မျပဳက်င့္-မလြန္က်ဴး-ခဲ့ေသာ၊ သည္။ (ဂ) ျပဳလုပ္-ဆည္းပူး-အပ္ေသာ အတတ္ပညာ မရွိေသာ၊ အတတ္ပညာမသင္ၾကားေသာ၊ သူ၊ သည္။ (ဃ) မျပဳ-မစီရင္-အပ္ေသာ-ပကတိ အတိုင္းေသာ (ေကာက္နယ္တလင္းစေသာ) ပထဝီကသိုဏ္းဝန္း။ (င) (အနက္ေရာင္) မျခယ္အပ္ေသာ၊ သည္။ (စ) (ခ်ဳပ္ျခင္း,ဆိုးျခင္းစေသာ ကိစၥ) မျပဳလုပ္အပ္ေသးေသာ၊ သည္။ (ဆ) မျပဳလုပ္အပ္-မျဖစ္ေစအပ္-မဆည္းပူးအပ္-ေသာ၊ သည္။ (ဇ) ဝတ္ဆင္-သုံးေဆာင္-ဖြယ္မျပဳအပ္ေသးေသာ၊ သည္ (ဝတ္ဆင္-သုံးေဆာင္-ဖြယ္မျပဳအပ္ေသးေသာ ပကတိ ေရႊ ေငြ အတုံးအခဲစသည္)။ (စ်) အျခားသမု႒ာန္တို႔ႏွင့္ ေရာေႏွာျခင္း မျပဳအပ္ေသာ-ေရွးကမလာေသးေသာ-အသစ္ျဖစ္ေသာ-သမု႒ာန္။ (ည) ျပဳအပ္ေသာ ကံမွတစ္ပါးေသာ-ေရွာင္တခင္-အလိုအေလ်ာက္-ျဖစ္ေပၚေသာ-အေၾကာင္း။ (ဋ) ျပဳျပင္အပ္-ျဖစ္ေစအပ္-သည္မဟုတ္ေသာ၊ ၿပီးေစအပ္ေသာ အေၾကာင္းမရွိေသာ၊ သည္။ (ဌ) မျပဳ-အပ္-သင့္-ေကာင္း-ေသာအရာ။ (ဍ)မျပဳခဲ့ေသာ၊ သူ၊ သည္။ (ဎ) ျပဳလုပ္ထားအပ္သည့္ ေနရာမဟုတ္ေသာ၊ သည္။ (ဏ) အလွဴေပးျခင္းစသည္ကို မျပဳျခင္း၊ ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္မႈကို မျပဳႏိုင္ျခင္း။ (တ) မဂ္ကိစၥျပဳမၿပီးေသးေသာ၊ သည္။ (ထ) မဘုဉ္းေပး မစားရေသးေသာ၊ သည္။ (ဒ) (န) တစ္စုံတစ္ခုေသာ အေၾကာင္းသည္ မျပဳအပ္ေသာ တရား (နိဗၺာန္)။ အကေတာကာသ-လည္းၾကည့္။ အကတညဴ-(၂)-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
akata:အ-ကတ(န)
နိဗၺာန္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
akata:အ-ကတ(တိ)
မျပဳအပ္ေသးေသာ။ မဆံုးျဖတ္အပ္ေသးေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,