Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
akaraṇīya:a. [a-karaṇīya] 不該作的,不應作的.
パーリ語辞典 水野弘元著
akaraṇīya:a. [a-karaṇīya] 作すベからざる,不応作の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Akaraṇīya,【潛】 1. 不應該做的,不適合的。 2. 【中】 不合適的行動。(p1)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Akaraṇīya,【義】1.不應該做的,不適合的。2.【中】不合適的行動。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Akaraṇīya,(a不+karaṇīya作【未被】),【未被】不作。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
akaraṇīya:akaraṇīya(ti)
အကရဏီယ(တိ)
[na+karaṇīya]
[န+ကရဏီယ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
akaraṇīya:[pt.p. of] that should not be done; (nt.),improper action.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AKARAṆĪYA:[ptp] 1-- không được làm,không đáng 2-- [nt] hành vi không nên làm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
akaraṇīya:"အကရဏီယ(တိ)
[န+ကရဏီယ]
မျပဳအပ္ေသာ၊ သည္။ (က) မသိမ္းယူအပ္-မသိမ္းယူႏိုင္-ေသာ၊ သည္။ (ခ) မျပဳအပ္ေသာ အမႈကိစၥ။ (ဂ) မျပဳႏိုင္-မျပဳဝံ့-မျပဳရဲ-ေသာ၊ သည္။ (ဃ) မျပဳအပ္ေသာ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္။ (င) သတၱာဟ မေစာင့္ေသာ၊ သူ၊ သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
akaraṇīya:အ-ကရဏီယ(တိ)
မျပဳထိုက္ေသာ။ မျပဳသင့္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,