Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
akappiya:a. [a-kappiya] 不適當的,不浄的,不時的,沒有分別的.
パーリ語辞典 水野弘元著
akappiya:a. [a-kappiya] 不適当の,不浄の,不時の,分別なき.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Akappiya,(a不+kappiya合適),【形】不合適。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
akappiya:akappiya(ti)
အကပၸိယ(တိ)
[na+kappiya]
[န+ကပၸိယ]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
akappiya:sự không thích đáng,việc không đáng,không thích hợp,không hợp lẽ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
akappiya:"အကပၸိယ(တိ)
[န+ကပၸိယ]
မအပ္ေသာ၊ သူ၊ သည္။ (က) မအပ္ေသာ-အမူအက်င့္-ကံ-ကိစၥ။ (ခ) မအပ္ေသာ ခဲဖြယ္ေဘာဇဉ္ႏွင့္ သစ္သီး,သစ္ဥ,သစ္ျမစ္စသည္။ (ဂ) မကဂၢိအပ္ေသာ သစ္သီး,သစ္ဥ,သစ္ျမစ္ႏွင့္ မအပ္ေသာ-အသား ဟင္းလ်ာ-ေဘာဇဉ္။ (ဃ) ကပၸမရွိေသာ၊ တဏွာ,ဒိ႒ိဟူေသာ ကပၸ ၂-ပါးကို ပယ္စြန္႔ၿပီးေသာ၊ သူ၊ သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
akappiya:အ-ကပၸိယ(န)
မအပ္ေသာအမႈ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
akappiya:အ-ကပၸိယ(တိ)
မအပ္ေသာ။ ရဟန္းအား မအပ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,