Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
akampiya:a. [a-kampiya] 不動的,確固的.
パーリ語辞典 水野弘元著
akampiya:a. [a-kampiya] 不動なる,確固たる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Akampiya,【形】 固定的,堅固的。(p1)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Akampiya,(grd.of a-+kampati),【形】不搖動的。akampiyatta【中】不動搖、堅固性(the condition of not being shaken,stableness)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
akampiya:akampiya(ti)
အကမၸိယ(တိ)
[na+kampiya]
[န+ကမၸိယ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
akampiya:[adj.] immovable; stable; firm.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AKAMPIYA:[a] không rung động,vững vàng,không lay chuyển
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
akampiya:"အကမၸိယ(တိ)
[န+ကမၸိယ]
မတုန္လႈပ္ေစႏိုင္ေသာ၊ သည္ (တစ္စုံတစ္ေယာက္မွ် မတုန္လႈပ္ေစႏိုင္ေသာ ေလာကုတၱရာတရား ကိုးပါး)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
akampiya:အ-ကမၸိယ(တိ)
မတုန္လႈပ္ေစႏိုင္ေသာ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,