Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
akāsi:akāsiṃ,akāsittha,akāsuṃ,karoti 的 aor.
パーリ語辞典 水野弘元著
akāsi:akāsiṃ,akāsittha,akāsuṃ,karoti の aor.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Akāsi,(karoti 的【過】),做了,造作了,或運行了。(p1)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Akāsi,(karoti 的【3.單.過】),做了,造作了,或運行了。tathā akāsi﹐遵照辦理。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
akāsi:akāsi(kri)
အကာသိ(ႀကိ)
karoti-.
ကေရာတိ-ၾကည့္။
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
akāsi:[aor. of karoti.] did,made,or performed.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
akāsi:see karoti.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AKĀSI:([aor] of karoṭi) nó đã làm,đã hành động,đã biểu diễn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
akāsi:"အကာသိ(ႀကိ)

ကေရာတိ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
akāsi:အ-ကာသိ
ျပဳခဲ့၏။
ကႎ အကာသိ၊ အဘယ္ကို ျပဳခဲ့သနည္း။ ပတၳနံ အကာသိ၊ ဆုေတာင္းျခင္းကို ျပဳ၏။ တႆ ပါေလာတိနာမံ အကာသိ၊ ထိုသူအား ပါလဟူေသာအမည္ကို မွည့္ကုန္၏။ သမဏဓမၼံ အကာသိ၊ ရဟန္းတရားကို အားထုတ္၏။ကေရာတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,