Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
akālacīvara:akālacīvara(na)
အကာလစီဝရ(န)
[akāla+cīvara]
[အကာလ+စီဝရ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
akālacīvara:y ngoại thời,có được sau mùa tăng y (một tháng sau ngày tự tứ),vị tỳ khưu chỉ được phép cất giữ tối đa một tháng,sau đó phải xả bỏ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
akālacīvara:"အကာလစီဝရ(န)
[အကာလ+စီဝရ]
အခါမဟုတ္သည္၌ ျဖစ္ေပၚေသာ သကၤန္း။ အခါ၌ေသာ္လည္း ရည္ၫႊန္း၍ လွဴအပ္ေသာ သကၤန္း၊ (ကထိန္မခင္းေသာ္ တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္ ၁-ရက္ေန႔မွ စ၍ သီတင္းကြၽတ္ လျပည့္ေန႔တိုင္ေအာင္ ၁၁-လ၊ ကထိန္ခင္းေသာ္ တေပါင္းလဆုတ္ ၁-ရက္ေန႔မွ စ၍ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေနတိုင္ေအာင္ ၇-လအတြင္း ျဖစ္ေပၚေသာ သကၤန္း)။ အကာလသကၤန္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,