Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
akāca:a. [a-kāca] 沒汚的,沒弄髒的,清的.
パーリ語辞典 水野弘元著
akāca:a. [a-kāca] 汚れなき,清き.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Akāca,【形】 無瑕的,純潔。(p1)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Akāca,(=akācin)(a+kāca),【形】無瑕的(flawless,not of glass or quartz)。=akācin【形】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
akāca:akāca(ti)
အကာစ(တိ)
[na+kāca]
[န+ကာစ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
akāca:[adj.] flowless.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Akāca,(adj.) [a + kāca] pure,flawless,clear D.II,244; Sn.476; J.V,203. (Page 1)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AKĀCA:[a] không chảy ra,không tràn đến,không thổi đến
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
akāca:"အကာစ(တိ)
[န+ကာစ]
(၁) မၾကမ္းထမ္းေသာ၊ အျပစ္အနာ-မရွိ-ကင္းလြတ္-ေသာ၊ သည္။ (၂) နိဗၺာန္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
akāca:အ-ကာစ(တိ)
စဥ့္မဟုတ္ေသာ။ ၾကည္လင္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,