Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ajjhupekkhana,【中】 ~nā,【陰】不在乎,粗心大意。(p5)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ajjhupekkhana,【中】ajjhupekkhanā,【陰】冷淡(indifference),不在乎(negligence),中舍。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ajjhupekkhana:ajjhupekkhana(na,thī)
အဇၩဳေပကၡန(န၊ထီ)
[adhi+upa+ikkha+yu]
[အဓိ+ဥပ+ဣကၡ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ajjhupekkhana:[nt.] indifference; negligence.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ajjhupekkhana,(nt.) & °ā (f.) [abstr. from ajjhupekkhati] care,diligence,attention Ps.I,16; II,119; Vbh.230 sq.; DhA.IV,3. (Page 12)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AJJHUPEKKHANA:[nt] --nā [f] sự lãnh đạm,sự bỏ lơ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ajjhupekkhana:"အဇၩဳေပကၡန(န၊ထီ)
[အဓိ+ဥပ+ဣကၡ+ယု]
အသင့္အားျဖင့္ ႐ႈျခင္း။ အညီအမွ်႐ႈျခင္း။ သုခ,ဒုကၡဟူေသာ အဖို႔၌ မက်သည္ျဖစ္၍ ႐ႈျခင္း။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း။ (၁) (က) လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း။ (ခ) လြန္ကဲေသာ လ်စ္လ်ဴျခင္း၊ ေလာကီလ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းထက္ လြန္ကဲေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း၊ ေလာကုတၱရာဥေပကၡာ။ (တိ) (၂) လ်စ္လ်ဴ႐ႈတတ္ေသာ၊ သူ။ အဇၩဳေပကၡနသာရထိ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ajjhupekkhana:အဇၩဳေပကၡန(န) (အဓိ+ဥပ√ဣကၡ္+ယု)
စံုစမ္းၾကည့္႐ႈျခင္း။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,