Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ajjhosāna:n. [BSk. adhyavasāna] 取著,固執,耽著.
パーリ語辞典 水野弘元著
ajjhosāna:n. [BSk. adhyavasāna] 取著,固執,耽著.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ajjhosāna,【中】聯結。(p6)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ajjhosāna,【中】黏住(cleaving to (earthly joys)),耽溺。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ajjhosāna:ajjhosāna(na)
အေဇၩာသာန(န)
[adhi+ava+sā(so)+yu. (adhyavasāya-saṃ) vācappati]
[အဓိ+အဝ+သာ(ေသာ)+ယု။ (အဓ်ဝသာယ-သံ) ဝါစပၸတိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ajjhosāna:[nt.] attachment.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ajjhosāna,(nt.) cleaving to (earthly joys),attachment,D.II,58 sq.; III,289; M.I,498 (+ abhinandana); S.III,187; A.I,66; II,11 (diṭṭhi°,kāma° + taṇhā). In combn. with (icchā) and mucchā at Nd2 under chanda & nissita and taṇhā (see also ajjhopanna),and at Dhs.1059 of lābha,(the expln. at DhsA.363,370,from as to eat,is popular etym.) Nett 23 sq. (of taṇhā). (Page 12)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ajjhosāna:sự mê đắm,sự quyến luyến
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ajjhosāna:"အေဇၩာသာန(န)
[အဓိ+အဝ+သာ(ေသာ)+ယု။ (အဓ်ဝသာယ-သံ) ဝါစပၸတိ]
ဆုံးျဖတ္-စြဲယူ-ျခင္း။ သက္ဝင္ျခင္း-ခုံမင္-ႏွစ္သက္-တပ္မက္-တြယ္တာ-ျခင္း။ အလြန္-အစြမ္းကုန္-မ်ိဳထားသကဲ့သို႔-မလႊတ္ႏိုင္ေအာင္-သက္ဝင္၍-ဆုံးျဖတ္-စြဲယူ-ခုံမင္-ႏွစ္သက္-တပ္မက္-တြယ္တာ-ျခင္း။ (က) ဆုံးျဖတ္-စြဲယူ-ျခင္း၊ 'ငါ ငါ၏ ဥစၥာ'ဟု တဏွာဒိ႒ိတို႔၏ အစြမ္းျဖင့္ အျပင္းအထန္ သက္ဝင္ ယုံၾကည္၍ ဆုံးျဖတ္-စြဲယူ-ျခင္း။ (ခ) သက္ဝင္၍-မ်ိဳ၍-စြဲယူျခင္း၊ အာ႐ုံသို႔ သက္ဝင္၍ အာ႐ုံကို မ်ိဳသကဲ့သို႔-ခုံမင္သကဲ့သို႔-ဆုံးေစသကဲ့သို႔-စြဲယူ-ျခင္း။ (ဂ) တဏွာျဖင့္ သက္ဝင္ျခင္း၊ 'ငါ၏ ဥစၥာ'ဟု တဏွာျဖင့္ သက္ဝင္-စြဲယူ-အျပင္းအထန္-ဆုံးျဖတ္ျခင္း။ (ဃ) ဒိ႒ိ၏ အစြမ္းျဖင့္ သက္ဝင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း။ (င) သက္ဝင္တတ္ေသာ သေဘာျဖစ္၍ျဖစ္ေသာ တဏွာျဖင့္ သက္ဝင္၍ တဏွာ၏ အာ႐ုံျဖစ္ေသာ ဝတၳဳကို သီးသန္႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္း။ အေဇၩာသာယ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ajjhosāna:အေဇၩာသာန(န) (အဓိ+ဩ√သာ+ယု)
တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္ သက္ဝင္ျခင္း။ လႊမ္းမိုး၍ ၿပီးဆံုးေစျခင္း။ မက္ေမာျခင္း။ အားႀကီးေသာ တဏွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,