Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ajjhattika:a. [Sk. adhyātmika] 内的. -khandha 内蘊. -rūpa 内色.
パーリ語辞典 水野弘元著
ajjhattika:a. [Sk. adhyātmika] 内の. -khandha 内蘊. -rūpa内色.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
ajjhattika:a. [Sk. adhyātmika] 内の.-indriya内根. -khandha 内蘊.-dukakusalattika内二法善三法. -rūpa内色
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ajjhattika,(ajjhatta自我身內+ika (形容詞化) )【形】自我身內。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ajjhattika,(ajjhatta+ika),【形】私人的(personal),內在的(inward)。(Nd1 346:ajjhattikaṁ vuccati cittaṁ「內在的」稱為「心」)。【反】bāhira﹐內在的(outward)。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
ajjhattika: 從內部生起、在內的、在內部的
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ajjhattika:ajjhattika(ti)
အဇၩတၱိက(တိ)
[ajjhatta+ika]
[အဇၩတၱ+ဣက]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ajjhattika:[adj.] personal; inward.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ajjhattika,(adj.) [ajjhatta + ika],personal,inward (cp. Dhs.trsl. 207 & Nd1 346:ajjhattikaṁ vuccati cittaṁ); opp. bāhira outward (q. v.). See also āyatana. -- M.I,62; S.I,73 (°ā rakkhā na bāhirā); IV,7 sq. (āyatanāni); V,101 (aṅga); A.I,16 (aṅga); II,164 (dhātuyo); III,400 (āyatanāni); V,52 (id.); It.114 (id.),9 (aṅga); Kh IV. (= KhA 82); J.IV,402 (bāhira-vatthuṁ ayācitvā ajjhattikassa nāmaṁ gaṇhati); Dhs.673,751; Vbh.13,67,82 sq.,119,131,392 sq. (Page 11)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ajjhattika:thuộc nội phần,nội uẩn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ajjhattika:"အဇၩတၱိက(တိ)
[အဇၩတၱ+ဣက]
(၁) သတၱဝါသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ အတြင္းက်ေသာ တရား။ အဇၩတၱ,အဇၩတၱဇၩတၱ-လည္းၾကည့္။ (၂) (က) သတၱဝါသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ-မိမိ-မိမိဥစၥာဟု စြဲယူအပ္-စြဲယူေၾကာင္းျဖစ္-ေသာ-႐ုပ္နာမ္အစု-ခႏၶာငါးပါး။ (ခ) မိမိသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ။ အဇၩတၱ,နိယကဇၩတၱ-လည္းၾကည့္။ (၃) အတၱကို-စြဲ၍-အမွီျပဳ၍-အေၾကာင္းျပဳ၍-ျဖစ္ေသာ၊ အဇၩတၱ ၄-မ်ိဳးလုံး၌ျဖစ္ေသာ၊ တရား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ajjhattika:အဇၩတၱိက(တိ) (အဇၩတၱ+ဏိက)
ကိုယ္တြင္း၌ျဖစ္ေသာ။ သတၱဝါ၏သႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ။ မိမိသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,