Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ajjhatta:a. [adhi-atta,Sk. adhyātman] 自的,内的,個人的. acc. ajjhattaṃ adv. 内,自己. -ārammaṇa 内所縁. -dhamma 内法. -rūpa 内色. -suñña 内空.
パーリ語辞典 水野弘元著
ajjhatta:a. [adhi-atta,Sk. adhyātman] 自の,内の,個人的な. acc. ajjhattaṃ adv. 内に,自己に. -ārammaṇa 内所縁. -dhamma 内法. -rūpa 内色. -suñña 内空.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
ajjhatta:a. [adhi-atta,Sk. adhyātman] 自の,内の,個人的な. acc. ajjhattaṃ adv. 内に,自己に. -ārammaṇa 内所縁. -dhamma 内法. -rūpa 内色. -suñña 内空.。
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ajjhatta,【形】 私人的,跟自己有關系的。 ajjhattaŋ,【副】內在地。 ajjhattika,【形】 私人的,內在的。(p5)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ajjhatta,(ajjh在…上+atta自我﹐cp.Sk.adhyātma,cp.attā),【形】自我身內,跟自己有關系的。ajjhattaṁ,【副】內在地、在自我身內。【反】bahiddhā﹐bāhira﹐外在的(outward)、外在地(outwardly)。ajjhattaṁ vā bahiddhā vā﹐或內或外。ajjhatta-bahiddhā﹐內外。Vbh.#2.︰Tattha katamaṁ rūpaṁ ajjhattaṁ? Yaṁ rūpaṁ tesaṁ tesaṁ sattānaṁ 1ajjhattaṁ 2paccattaṁ 3niyakaṁ 4pāṭipuggalikaṁ 5upādinnaṁ,cattāro ca mahābhūtā catunnañca mahābhūtānaṁ upādāyarūpaṁ--idaṁ vuccati rūpaṁ ajjhattaṁ.(在此,什麼是‘內色’?凡是色法,那個這個眾生1內(ajjhatta;internal)、2眾生本身(paccattaṁ;personal 私人)、3各自(niyakaṁ;self-referable)、4己身(pāṭipuggalikaṁ;one’s own)、5個人(upādiṇṇaṁ;individual)、6已取者(upādāya rūpāṁ;is graped)的四大種及四大種所造色。) Vbh.#4.︰Tattha katamaṁ rūpaṁ bahiddhā? Yaṁ rūpaṁ tesaṁ tesaṁ parasattānaṁ parapuggalānaṁ 1ajjhattaṁ 2paccattaṁ 3niyakaṁ 4pāṭipuggalikaṁ 5upādinnaṁ,cattāro ca mahābhūtā catunnañca mahābhūtānaṁ upādāyarūpaṁ--idaṁ vuccati rūpaṁ bahiddhā. (在此,什麼是‘外色’?凡是色法,那個這個其他眾生1內、2眾生本身(私人)、3各自、4己身、5個人、6已取者的四大種及四大種所造色。)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
ajjhatta: 內部的
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ajjhatta:ajjhatta(na,ti)
အဇၩတၱ(န၊တိ)
[adhi+atta. ]evaṃ vattamānā mayaṃ attāti gahaṇaṃ gamissāmā]ti imināviya adhippāyena attānaṃ adhikāraṃ katvā pavattā ajjhattā. abhi,ṭṭha,1,88. evaṃ vattamānāti evaṃ cakkhādibhāvena phusanādibhāvena ca ekasantatipariyāpannatāvasena pavattamānā. attānaṃ adhi ajjhattāti adhi-saddo samāsavisaye adhikāratthaṃpavattiatthañca gahetvā pavattatīti attānaṃ adhikicca uddissa pavattā ajjhattā. mūlaṭī,1,47. yathā itthīsu kathā pavattā adhitthīti vuccati,evaṃ attānaṃ adhikicca pavattā ajjhattaṃ,evaṃ vattamānā mayaṃ attāti gahaṇaṃ gamissāmāti iminā viya adhippāyena attānaṃ adhikicca uddissa pavattā sattasantatipariyāpannā ajjhattaṃ. aṃ,ṭī,1,264. ajjhatta 4-. abhi,ṭṭha,1,88.udāna,ṭṭha,339. iti,ṭṭha,328. paṭisaṃ,ṭṭha,1,31-nitea . (adhyāta-saṃ)]
[အဓိ+အတၱ။ 'ဧဝံ ဝတၱမာနာ မယံ အတၱာတိ ဂဟဏံ ဂမိႆာမာ'တိ ဣမိနာဝိယ အဓိပၸါေယန အတၱာနံ အဓိကာရံ ကတြာ ပဝတၱာ အဇၩတၱာ။ အဘိ၊႒၊၁၊၈၈။ ဧဝံ ဝတၱမာနာတိ ဧဝံ စကၡာဒိဘာေဝန ဖုသနာဒိဘာေဝန စ ဧကသႏၲတိပရိယာပႏၷတာဝေသန ပဝတၱမာနာ။ အတၱာနံ အဓိ အဇၩတၱာတိ အဓိ-သေဒၵါ သမာသဝိသေယ အဓိကာရတၳံပဝတၱိအတၳၪၥ ဂေဟတြာ ပဝတၱတီတိ အတၱာနံ အဓိကိစၥ ဥဒၵိႆ ပဝတၱာ အဇၩတၱာ။ မူလဋီ၊၁၊၄၇။ ယထာ ဣတၳီသု ကထာ ပဝတၱာ အဓိတၳီတိ ဝုစၥတိ၊ ဧဝံ အတၱာနံ အဓိကိစၥ ပဝတၱာ အဇၩတၱံ၊ ဧဝံ ဝတၱမာနာ မယံ အတၱာတိ ဂဟဏံ ဂမိႆာမာတိ ဣမိနာ ဝိယ အဓိပၸါေယန အတၱာနံ အဓိကိစၥ ဥဒၵိႆ ပဝတၱာ သတၱသႏၲတိပရိယာပႏၷာ အဇၩတၱံ။ အံ၊ဋီ၊၁၊၂၆၄။ အဇၩတၱ ၄-မ်ိဳးကို။ အဘိ၊႒၊၁၊၈၈။ဥဒါန၊႒၊၃၃၉။ ဣတိဝုတ္၊႒၊၃၂၈။ ပဋိသံ၊႒၊၁၊၃၁-တို႔၌ ၾကည့္။ (အဓ်ာတ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ajjhatta:[adj.] personal; connected with the self.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ajjhatta,(adj. -n.) [cp. Sk. adhyātma,cp. attā],that which is personal,subjective,arises from within (in contrast to anything outside,objective or impersonal); as adv. & °interior,personal,inwardly (opp. bahiddhā bāhira etc. outward,outwardly); Cp. ajjhattika & see Dhs. trsl. 272. ‹-› D.I,37 (subjective,inward,of the peace of the 2nd jhāna),70 = A.II,210; V,206 (inward happiness. a. sukkhaṁ = niyakajjhattaṁ attano santāne ti attho DA.I,183 cp. DhsA.169,338,361); S.I,70,169; II,.27 (kathaṁ kathī hoti is in inward doubt),40 (sukhaṁ dukkhaṁ); III,180 (id.); IV,1 sg. (āyatanāni),139,196; V,74 (ṭhitaṁ cittaṁ ajjhattaṁ susaṇṭhitaṁ suvimuttaṁ a mind firm,inwardly well planted,quite set free),110,143,263,297,390; A.I,40 (rūpasaññī),272 (kāmacchanda etc.); II,158. (sukhadukkhaṁ),211; III,86 (cetosamatha),92 (vūpasantacitta); IV,32 (saṅkhittaṁ),57 (itthindriyaṁ),299 (cittaṁ),305 (rūpasaññī),360 (cetosamatha),437 (vūpasantacitta); V 79 sq.,335 sq. (sati); It.39 (cetosamatha inward peace),80,82,94; J.I,045 (chātajjhatta with hungry insides); V,338 (id.); Ps.I,76 (cakkhu etc.); Dhs.161 (= attano jātaṁ DhsA.169),204,1044; Pug.59; Vbh.1 sq. (khandhā),228 (sati),327 (paññā),342 (arūˊpasaññī). -- adv. °ṁ inwardly,personally (in contrast-pair ajjhattaṁ vā bahiddhā vā; see also cpd. °bahiddhā) A.I,284; II,171; IV,305; V,61; Sn.917 (= upajjhayassa vā ā ācariyassa vā te guṇā assū ti Nd1 350).

--ārammaṇa a subjective object of thought Dhs.1047. --cintin thought occupied with internal things Sn.174,388. --bahiddhā inside & outside,personal-external,mutual,interacting S.II,252 sq.; III,47; IV,382; Nd2 15; Dhs.1049 etc. (see also bahiddhā). --rata with inward joy D.II,107 = S.V,263 = Dh.362 = Ud.64 (+ samāhita); Th.1,981; A.IV,312; DhA.IV,90 (= gocar’ajjhatta-saṅkhātāya kammaṭṭhāna-bhāvanāya rata). --rūpa one’s own or inner form Vin.III,113 (opp. bahiddhā-rūpa & ajjh°-bah° r.). --saññojana an inner fetter,inward bond A.I,63 sq.; Pug.22; Vbh.361. --santi inner peace Sn.837 (= ajjhattānaṁ rāgādīnaṁ santibhāva SnA 545; cp. Nd1 185). --samuṭṭhāna originating from within J.I,207 (of hiri; opp. bahiddhā°). (Page 10)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AJJHATTA:[a] cá nhân,liên hệ đến bản thân --ṭaṃ [ad] bên trong --ṭika [a] thuộc về bên trong,của cá nhân
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ajjhatta:nội phần,phần bên trong,nội triền
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ajjhatta:"အဇၩတၱ(န၊တိ)
[အဓိ+အတၱ။ 'ဧဝံ ဝတၱမာနာ မယံ အတၱာတိ ဂဟဏံ ဂမိႆာမာ'တိ ဣမိနာဝိယ အဓိပၸါေယန အတၱာနံ အဓိကာရံ ကတြာ ပဝတၱာ အဇၩတၱာ။ အဘိ၊႒၊၁၊၈၈။ ဧဝံ ဝတၱမာနာတိ ဧဝံ စကၡာဒိဘာေဝန ဖုသနာဒိဘာေဝန စ ဧကသႏၲတိပရိယာပႏၷတာဝေသန ပဝတၱမာနာ။ အတၱာနံ အဓိ အဇၩတၱာတိ အဓိ-သေဒၵါ သမာသဝိသေယ အဓိကာရတၳံပဝတၱိအတၳၪၥ ဂေဟတြာ ပဝတၱတီတိ အတၱာနံ အဓိကိစၥ ဥဒၵိႆ ပဝတၱာ အဇၩတၱာ။ မူလဋီ၊၁၊၄၇။ ယထာ ဣတၳီသု ကထာ ပဝတၱာ အဓိတၳီတိ ဝုစၥတိ၊ ဧဝံ အတၱာနံ အဓိကိစၥ ပဝတၱာ အဇၩတၱံ၊ ဧဝံ ဝတၱမာနာ မယံ အတၱာတိ ဂဟဏံ ဂမိႆာမာတိ ဣမိနာ ဝိယ အဓိပၸါေယန အတၱာနံ အဓိကိစၥ ဥဒၵိႆ ပဝတၱာ သတၱသႏၲတိပရိယာပႏၷာ အဇၩတၱံ။ အံ၊ဋီ၊၁၊၂၆၄။ အဇၩတၱ ၄-မ်ိဳးကို။ အဘိ၊႒၊၁၊၈၈။ဥဒါန၊႒၊၃၃၉။ ဣတိဝုတ္၊႒၊၃၂၈။ ပဋိသံ၊႒၊၁၊၃၁-တို႔၌ ၾကည့္။ (အဓ်ာတ-သံ)]
အတၱေဘာကို စြဲ၍-အမွီျပဳ၍-အေၾကာင္းျပဳ၍-ျဖစ္ေသာ တရား။ (၁) နိယကဇၩတၱ=မိမိ-မိမိ၏ဥစၥာဟု စြဲယူေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ႐ုပ္ နာမ္ အစုဟူေသာ အဇၩတၱ၊ မိမိသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ-မိမိ-မိမိဥစၥာဟု စြဲယူေၾကာင္းျဖစ္ေသာ-႐ုပ္နာမ္အစု။ (က) မိမိ။ ေဂါစရဇၩတၱ-(ဂ)-လည္းၾကည့္။ (ခ) မိမိ၌ျဖစ္ေသာ၊ မိမိသႏၲာန္၌ အက်ဳံးဝင္ေသာ။ (ဂ) မိမိ၏ လက္ စသည္။ (ဃ) မိမိ၊ မိမိ၏ပရိသတ္။ (င) မိမိ၏သႏၲာန္၊ မိမိအတၱေဘာ။ (စ) မိမိဆံပင္စေသာ ကသိုဏ္း႐ုပ္။ (ဆ) မိမိ-မိမိ၏-သႏၲာန္-၌ျဖစ္ေသာ တရား။ (ဇ) မိမိ၏ ခႏၶာငါးပါး။ (စ်) (တိ) မိမိသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ-သီးျခားပုဂၢိဳလ္ပိုင္ျဖစ္ေသာ-တရား။ (၂) ေဂါစရဇၩတၱ=အာ႐ုံ-ဘာဝနာျဖင့္ သိမ္းဆည္းအပ္ေသာ အာ႐ုံ-ဟူေသာ အဇၩတၱ၊ မိမိသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ ဘာဝနာျဖင့္ သိမ္းဆည္းအပ္ေသာ အာ႐ုံ။ (က) ကမၼ႒ာန္း အာ႐ုံ။ (ခ) စ်ာန္အာ႐ုံ။ (ဂ) ဖလသမာပတ္၏ အာ႐ုံ၊ နိဗၺာန္။ နိယကဇၩတၱ-(က) -လည္းၾကည့္။ (၃) ဝိသယဇၩတၱ=အစိုးရ-ပိုင္ႏိုင္-ေသာ တရားဟူေသာ အဇၩတၱ၊ မိမိသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ အစိုးရ-ပိုင္ႏိုင္-ေသာ တရား။ (၄) အဇၩတၱဇၩတၱ= အတြင္းက်ေသာ အဇၩတၱ၊ မိမိသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ အတြင္းက်ေသာ တရား၊ အဇၩတၱိကာယတန ၆-ပါး။ အဇၩတၱိက-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ajjhatta:အဇၩတၱ(နိ)
မိမိသႏၲာန္၌။ မိမိစိတ္၌။ ကိုယ္တြင္း၌။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ajjhatta:အဇၩတၱ(န)
ကိုယ္တြင္း။ အတြင္းသႏၲာန္။ သတၱဝါ၏သႏၲာန္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ajjhatta:အဇၩတၱ(တိ) (အဓိ+အတၱ)
မိမိသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ။ အတၱေဘာကို စြဲ၍ျဖစ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,