Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
ajjhagā:ajjhagū,adhigacchati の aor.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ajjhagā,(Adhigacchati 的【過特】)(他)來到,達到,獲得,經驗。(p5)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ajjhagā,(adhigacchati ‘獲得’的【過特】) 【3.單.過】來到,達到,獲得,經驗。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ajjhagā:ajjhagā(kri)
အဇၩဂါ(ႀကိ)
adhigacchati-.
အဓိဂစၧတိ-ၾကည့္။
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ajjhagā:[pret. of adhigacchati] came to; obtained; experienced.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ajjhagā,[adhi + agā 3rd sg. pret. of adhigacchati (q. v. for similar forms) he came to,got to,found,obtained,experienced S.I,12 (vimānaṁ); Sn.225 (expld. at KhA 180 by vindi paṭilabhi),956 (ratiṁ; expld. at Nd1 457 by adhigacchi); It.69 (jātimaraṇaṁ); Dh.154 (taṇhānaṁ khayaṁ); Vv 327 (visesaṁ attained distinction; expld. at VvA.135 by adhigata); 5021 (amataṁ santiṁ; expld. VvA.215 by v. l. SS adhigañchi,T. adhigacchati). (Page 10)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ajjhagā:see adhīte
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AJJHAGĀ:(pret adhigacchaṭi) nó đến nơi,đã đạt được,đã kinh nghiệm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ajjhagā:"အဇၩဂါ(ႀကိ)

အဓိဂစၧတိ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ajjhagā:အဇၩဂါ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,