Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ajjhāyaka:m. [Sk. adhyāyaka] 學習者,讀誦者,諷誦者.
パーリ語辞典 水野弘元著
ajjhāyaka:m. [Sk. adhyāyaka] 学習者,読誦者,諷誦者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ajjhāyaka,【陽】指導者,教師。(p5)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ajjhāyaka,【陽】指導者,教師。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ajjhāyaka:ajjhāyaka(ti)
အဇၩာယက(တိ)
[(1) na+cyāyaka (=cye+ṇvu). (2) adhi+ā+i+ṇvu. (3) a+cye+ṇī+ka. atabbho]
[(၁) န+စ်ာယက (=ေစ်+ဏြဳ)။ (၂) အဓိ+အာ+ဣ+ဏြဳ။ (၃) အ+ေစ်+ဏီ+က။ အတေဗ႓ာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ajjhāyaka:[m.] an instructor; teacher.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ajjhāyaka,[cp. Sk. adhyāyaka,cp. ajjhayana] (a brahmin) engaged in learning the Veda (mantajjhāyaka J.VI,209; SnA 192),a scholar of the brahmanic texts,a studious,learned person D.I,88,120; III,94; A.I,163; III,223; Sn.140 (°kula:thus for ajjhāyakula Fsb.); Th.1,1171; J.I,3; VI,201,498; DA.I,247. (Page 11)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AJJHĀYAKA:[m] người giảng huấn,thầy giáo,giảng sư
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ajjhāyaka:"အဇၩာယက(တိ)
[(၁) န+စ်ာယက (=ေစ်+ဏြဳ)။ (၂) အဓိ+အာ+ဣ+ဏြဳ။ (၃) အ+ေစ်+ဏီ+က။ အတေဗ႓ာ]
(၁) စ်ာန္-မရ-မဝင္စား-ႏိုင္ေသာ၊ သူ။ (၂) (က) ေဝဒက်မ္းတို႔ကို-ရြတ္ဖတ္ သရဇၩာယ္ေသာ-တတ္ကြၽမ္းေသာ၊ သူ။ (ခ) ေဝဒသုံးပုံတို႔၏ ကမ္းတစ္ဘက္သို႔ ေရာက္ေသာ အထူးထူးေသာ အတတ္တို႔၌လည္း အၿပီးအဆုံးသို႔ ေရာက္ေသာ၊ သူ။ (ဂ) သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးတတ္ေသာ၊ ဗ်ာက႐ုဏ္းက်မ္းတို႔ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးတတ္ေသာ၊ သူ။ (၃) တပည့္တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြါးကို ၾကံတတ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ajjhāyaka:အဇၩာယ-က(ပ)
သင္အံေသာသူ။ ေဗဒက်မ္းကို သရဇၩာယ္ေသာသူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,