Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ajjhāvasati:[adhi-ā-vasati] (停)住,忍住. pp. ajjhāvuttha; caus. ajjhāvāseti.
パーリ語辞典 水野弘元著
ajjhāvasati:[adhi-ā-vasati] 住す,忍住す. pp. ajjhāvuttha; caus. ajjhāvāseti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ajjhāvasati,(adhi + ā + vas + a),居住,定居。 ajjhāvasi,【過】。ajjhāvasitvā,【獨】。(p5)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ajjhāvasati,(adhi在…上+ā+vas住+a),居住,定居,統治。ajjhāvasi,【過】。ajjhāvasitvā,【獨】。【1.復.現】ajjhāvasāma。【陽.單.工.離﹐現分】ajjhāvasatā)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ajjhāvasati:ajjhāvasati(kri)
အဇၩာဝသတိ(ႀကိ)
[adhi+ā+vasa+a+ti]
[အဓိ+အာ+ဝသ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ajjhāvasati:[adhi + ā + vas + a] inhabits; dwells; settles down.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ajjhāvasati,[adhi + ā + vas] to inhabit (agāraṁ a house; i. e. to be settled or live the settled life of a householder) D.II,16; M.I,353; Vin.IV,224; J.I,50; Pug.57; Miln.348. -- pp. ajjhāvuttha (q. v.). (Page 11)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ajjhāvasati:To inhabit,to dwell in
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AJJHĀVASATI:(adhi+ā+vas+a) đến ở,định cư [aor] --vasi,[abs] --vasiṭva
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ajjhāvasati:sống ở,ở vào,dự vào
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ajjhāvasati:"အဇၩာဝသတိ(ႀကိ)
[အဓိ+အာ+ဝသ+အ+တိ]
ေန၏။ အုပ္စိုး၍ ေန၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ajjhāvasati:အဇၩာဝသတိ (အဓိ+အာ√ဝသ္)
စိုးအုပ္ေန၏။ လႊမ္းမိုး၍ ေန၏။ အစိုးရ၏။
အဂါရံ အဇၩာဝသိ၊ အိမ္ကို စိုးအုပ္၍ ေန၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,