Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ajjhāpana:n. ① [cf. ajjheti] 教訓,教誡. ② [ā-jhāpana<kṣā] 燒失,大火.
パーリ語辞典 水野弘元著
ajjhāpana:n. ① [cf. ajjheti] 教訓,教誡. ② [ā-jhāpana<kṣā] 焼失,大火.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ajjhāpana,【中】 教,指示。(p5)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ajjhāpana,【中】教,指示。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ajjhāpana:ajjhāpana(na)
အဇၩာပန(န)
[na+cyāpana]
[န+စ်ာပန]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ajjhāpana:ajjhāpana(na)
အဇၩာပန(န)
[adhi+i+ṇāpe+yu]
[အဓိ+ဣ+ဏာေပ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ajjhāpana:[nt.] teaching; instruction.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ajjhāpana,2 (nt.) [ā + jhāpana fr. kṣā] burning,conflagration J.VI,311. (Page 11)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ajjhāpana,1 (nt.) [fr. Caus. II. of ajjheti] teaching of the sacred writ,instruction Miln.225. (Page 11)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AJJHĀPANA:[nt] lời giảng,sự giải thích,giáo huấn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ajjhāpana:"အဇၩာပန(န)
[အဓိ+ဣ+ဏာေပ+ယု]
ရြတ္ဖတ္-သရဇၩာယ္-သင္အံ-ေလ့က်က္-ေစျခင္း-သင္ၾကား-ပို႔ခ်-ျခင္း။ အဇၩယန-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ajjhāpana:"အဇၩာပန(န)
[န+စ်ာပန]
မပူေလာင္-မေျခာက္ေသြ႕-ေစျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ajjhāpana:အဇၩာပန(န)
မီးတိုက္ျခင္း။အဇၩာေပတိ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ajjhāpana:အဇၩာပန(န)
သင္အံေစျခင္း။ ရြတ္ဖတ္ေစျခင္း။အဇၩာေပတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,