Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aja:m. [〃] 山羊,牡山羊. -eḷaka 山羊跟羊. -gara 呑食山羊的動物,大蛇. -pāla 山羊飼. -yūtha 山羊群.
パーリ語辞典 水野弘元著
aja:m. [〃] やぎ,牡山羊. -eḷaka 山羊と羊. -gara山羊を呑むもの,大蛇. -pāla 山羊飼. -yūtha 山羊群.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
aja:m. [〃] やぎ,牡山羊. -eḷaka 山羊と羊. -gara山羊を呑むもの,大蛇.-pati山羊主.-pada-daṇḍa羊趾形の杖. -pāla 山羊飼. -pālikā牧羊女.-yuddha山羊闘.-yūtha 山羊群.-vata山羊の誓.-visāṇa山羊の角。
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Aja,【陽】 山羊。 ~pāla,【陽】 牧羊人。 ~laṇḍikā,【陰】羊糞。(p4)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Aja,【陽】山羊。ajapāla,【陽】牧羊人。ajalaṇḍikā,【陰】羊糞。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aja:aja(pu)
အဇ(ပု)
[aja+a. na+jana+kvi. ,ṭī.5va2-. thīnitea-ajāçajī]
[အဇ+အ။ န+ဇန+ကြိ။ ဓာန္၊ဋီ။၅ဝ၂-ၾကည့္။ ထီ၌-အဇာ,အဇီ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aja:[m.] goat.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Aja,[Vedic aja fr. aj (Lat. ago to drive),cp. ajina] a hegoat,a ram D.I,6,127; A.II,207; J.I,241; III,278 sq.; V,241; Pug.56; PvA.80.

--eḷaka [Sk. ajaiḍaka] goats & sheep D.I,5,141; A.II,42 sq.,209; J.I,166; VI,110; Pug.58. As pl. °ā S.I,76; It.36; J.IV,363. --pada goat-footed M.I,134. --pāla goatherd,in °nigrodharukkha (Npl.) “goatherds’Nigrodha-tree” Vin.I,2 sq. Dpvs.I,29 (cp. M Vastu III,302). --pālikā a woman goatherd Vin.III,38. --lakkhaṇa “goat-sign”,i. e. prophesying from signs on a goat etc. D.I,9 (expld. DA.I,94 as “evarūpānaṁ ajānaṁ mansaṁ khāditabbaṁ evarūpānaṁ na khāditabban ti”). --laṇḍikā (pl.) goats’dung,in phrase nāḷimattā a. a cup full of goats’dung (which is put down a bad minister’s throat as punishment) J.I,419; DhA.II,70; PvA.282. --vata “goats’habit”,a practice of certain ascetics (to live after the fashion of goats) J.IV,318.

aja-pada refers to a stick cloven like a goat’s hoof; so also at Vism.161. (Page 9)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AJA:[m] con dê --palā người chăn dê --laṇṇikā [f] cứt dê
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
aja:con dê
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aja:"အဇ(ပု)
[အဇ+အ။ န+ဇန+ကြိ။ ဓာန္၊ဋီ။၅ဝ၂-ၾကည့္။ ထီ၌-အဇာ,အဇီ]
ဆိတ္။ အဇီ-လည္းၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
aja:အဇ
ဘူ = ဂတိ ေခပေနသု-သြားျခင္း,ပယ္ျခင္းတို႔၌။ အဇတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aja:အဇ(ပ) (√အဇ္+အ)
ဆိတ္။ ဆိတ္ျမန္မာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,