Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ajāta:a. [a-jāta] 不生的.
パーリ語辞典 水野弘元著
ajāta:a. [a-jāta] 不生の.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ajāta,(a未+jāta生【過分】) 未 生。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ajāta:ajāta(ti)
အဇာတ(တိ)
[na+jāta]
[န+ဇာတ]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ajāta:chưa sanh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ajāta:"အဇာတ(တိ)
[န+ဇာတ]
(က) မျဖစ္ေသာ။ (ခ) မျဖစ္ေသးေသာ၊ ျဖစ္ေပၚျခင္းသို႔ မေရာက္ေသးေသာ၊ မဥပါဒ္ေသးေသာ။ (ဂ) မျဖစ္ေပၚေသးေသာ ကိေလသာတရား။ (ဃ) အေၾကာင္းတရားတို႔၏ ညီၫြတ္ျခင္းေၾကာင့္-ျဖစ္သည္ မဟုတ္ေသာ-မျဖစ္ေသာ-တရား၊ နိဗၺာန္။ (င) ျဖစ္ေပၚျခင္းသေဘာမရွိေသာ တရား၊ နိဗၺာန္။ (စ) ပကတိ-အစစ္-မဟုတ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ajāta:အ-ဇာတ(တိ)
မေမြးဖြားအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,