Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ahirika,【形】 不知羞恥的。 【中】 不知羞恥。(p48)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ahirika,ahirīka,(a無+hiri慚+ika (形容詞化) ),【形】不知羞恥的。【中】不知羞恥。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ahirika:ahirika(na)
အဟိရိက(န)
[ahirika+ka. (ahirīkka-hu ka-ta khye). ahirīkassa bhāvo ahirikkaṃ,tadeva ahirikaṃ. vibhāvinī.1va7.]
[အဟိရိက+က။ (အဟိရီကၠ-ဟု ျဖစ္သင့္လ်က္ က-တလုံးကို ေခ်)။ အဟိရီကႆ ဘာေဝါ အဟိရိကၠံ၊ တေဒဝ အဟိရိကံ။ ဝိဘာဝိနီ။၁ဝ၇။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ahirika:ahirika(ti
အဟိရိက(တိ
[na+hirī+ka(ka-lā). na hiriyati na lajjatīti ahiriko,puggalo,dhammasamūho vā. vibhāvinī.1va7.]
[န+ဟိရီ+က(က-လာ)။ န ဟိရိယတိ န လဇၨတီတိ အဟိရိေကာ၊ ပုဂၢေလာ၊ ဓမၼသမူေဟာ ဝါ။ ဝိဘာဝိနီ။၁ဝ၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ahirika:[adj.] shameless. (nt.) shamelessness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ahirika,& Ahirīka (adj.) [fr. a + hirī] shameless,unscrupulous D.III,212,252,282; A.II,219; Dh.244; Sn.133 (°īka); It.27 (°īka); Pug.19 (also nt. unscrupulousness); Dhs.365; Nett 39,126; DhA.III,352. (Page 92)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AHIRIKA:[a] không hổ thẹn [nt] sự không biết hỗ thẹn tội lỗi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ahirika:vô tàm,sự không hổ thẹn,không có lòng tàm,người vô tàm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ahirika:"အဟိရိက(တိ
[န+ဟိရီ+က(က-လာ)။ န ဟိရိယတိ န လဇၨတီတိ အဟိရိေကာ၊ ပုဂၢေလာ၊ ဓမၼသမူေဟာ ဝါ။ ဝိဘာဝိနီ။၁ဝ၇။]
(စက္ဆုပ္အပ္ေသာ ကာယဒုစ႐ိုက္စသည္ကို) မစက္ဆုပ္ေသာ၊ (ရွက္အပ္ေသာ ကာယဒုစ႐ိုက္စသည္ကို) မရွက္ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ahirika:"အဟိရိက(န)
[အဟိရိက+က။ (အဟိရီကၠ-ဟု ျဖစ္သင့္လ်က္ က-တလုံးကို ေခ်)။ အဟိရီကႆ ဘာေဝါ အဟိရိကၠံ၊ တေဒဝ အဟိရိကံ။ ဝိဘာဝိနီ။၁ဝ၇။]
အဟိရိက ေစတသိက္၊ (စက္ဆုပ္အပ္ေသာ ကာယဒုစ႐ိုက္စသည္ကို)မစက္ဆုပ္ေသာ သေဘာ၊ (ရွက္အပ္ေသာ ကာယဒုစ႐ိုက္စသည္ကို) မရွက္ေသာ သေဘာ၊ အရွက္မရွိ-မစက္ဆုပ္-ျခင္း။ (ဤအဟိရီကသည္ မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ိုက္ကို မစက္ဆုပ္ျခင္း အဇိဂုစၧနလကၡဏာ,တစ္နည္း မရွက္ျခင္း အလဇၨာလကၡဏာရွိ၏၊ ရြာဝက္သည္ မစင္ဗြက္ကို မစက္ဆုပ္မရြံရွာသကဲ့သို႔ အဟိရိက (အရွက္မရွိသူ) သည္ မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳရန္ အရွက္မရွိ မစက္မဆုပ္ ျပဳလုပ္ျခင္း သေဘာရွိ၏၊ ဟီရိ-တရားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္၏၊ အကုသိုလ္အရာ၌ ဗိုလ္ကိစၥတပ္၏)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ahirika:အ-ဟိရိက(န)
အရွက္ မရွိျခင္း။ ဒုစ႐ိုက္ကို မစက္ဆုပ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ahirika:အ-ဟိရိက(တိ)
အရွက္ မရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,