Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ahi:m. [〃] 蛇,毒蛇. -kuṇapa 死蛇. -guṇṭhika,-tuṇḍika 蛇使(使蛇者,玩蛇人,操弄蛇之魔術師). -chattaka 茸,蘑菇,蕈. -vātaka 蛇風病,ペスト(Pest黑死病・鼠疫 或者 plague瘟疫)之類. -vijjā 蛇明(以蛇做持明咒術(陀羅尼)),蛇占卦(以蛇做卜卦算命) [(譯者補充請自行判斷) -gāha 捕蛇者或蛇訓練師].
パーリ語辞典 水野弘元著
ahi:m. [〃] 蛇,毒蛇. -kuṇapa 死蛇. -guṇṭhika,-tuṇḍika 蛇使. -chattaka 茸,きのこ. -vātaka 蛇風病,ペストの類. -vijjā 蛇明,蛇占い.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ahi,【陽】蛇。~guṇṭhika,【陽】捕蛇者。~cchattaka,【陽】蕈。~tuṇḍika,【陽】捕蛇者。~pheṇa,【中】鴉片。(p48)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ahi,(Vedic ahi),【陽】蛇(a snake)。ahikuṇapa,蛇屍(the carcase of a snake)。ahigāha,【陽】捕蛇者(a snake catcher or trainer)。ahiguṇṭhika(=ahiguṇḍika,ahiguṇṭika & ahikuṇḍika; the BSk. paraphrase is ahituṇḍika),【陽】捕蛇者(a snake charmer)。ahicchattaka,【陽】蕈(“a snake’s parasol”,a mushroom)。ahichatta,【中】傘蛇(DhpA.v.188./CS:pg.2.157)。Ahituṇḍika(=ahiguṇṭhika),【陽】捕蛇者。ahimekhalā,蛇的環帶( “snake-girdle”,i. e. outfit or appearance of a snake DhA I.139)。ahivātaka(-roga),蛇風(“snakewind-sickness”)。ahipeta,蛇鬼(a Peta in form of a snake DhA II.63)。ahipheṇa,【中】鴉片。ahivijjā,【陰】蛇的學問,蛇的巫術( “snake-craft”,i. e. fortune-telling or sorcery by means of snakes,D.I,9. (Ahivijjāti sappadaṭṭhatikicchanavijjā ceva sappāvhāyanavijjā ca. “the art of healing snake bites as well as the invocation of snakes (for magic purposes)” DA.1./I,93.))
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ahi:ahi(pu)
အဟိ(ပု)
[aṃha+i. aṃhati gacchatīti ahi. ṇvādī.ga. ahi+i. ahi gamane,i. ,ṭī.653. ahīti nippādopi samāno ahati gacchati gantuṃ sakkotīti ahi. nīti,dhā.196.]
[အံဟ+ဣ။ အံဟတိ ဂစၧတီတိ အဟိ။ ဏြာဒီ။ဂ။ အဟိ+ဣ။ အဟိ ဂမေန၊ ဣ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၅၃။ အဟီတိ နိပၸါေဒါပိ သမာေနာ အဟတိ ဂစၧတိ ဂႏၲဳံ သေကၠာတီတိ အဟိ။ နီတိ၊ဓာ။၁၉၆။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ahi:ahi(kri)
အဟိ(ႀကိ)
atthi-(2)-.
အတၳိ-(၂)-ၾကည့္။
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ahi:[m.] snake; serpent.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ahi,[Vedic ahi,with Av. aži perhaps to Lat. anguis etc.,see Walde Lat. Wtb. s. v.] a snake Vin.II,109; D.I,77; S.IV,198; A.III,306 sq.; IV,320; V,289; Nd1 484; Vism.345 (+ kukkura etc.); VvA.100; PvA.144.

--kuṇapa the carcase of a snake Vin.III,68 = M.I,73 = A.IV,377. --gāha a snake catcher or trainer J.VI,192. --guṇṭhika (? reading uncertain,we find as vv. ll. °guṇḍika,°guṇṭika & °kuṇḍika; the BSk. paraphrase is °tuṇḍika Divy 497. In view of this uncertainty we are unable to pronounce a safe etymology; it is in all probability a dialectical; may be Non-Aryan,word. See also under kuṇḍika & guṇṭhika & cp. Morris in J.P.T.S. 1886,153) a snake charmer J.I,370 (°guṇḍ°); II,267; III,348 (°guṇḍ°); IV,456 (T. °guṇṭ; v. l. BB °kuṇḍ°) 308 (T. °kuṇḍ°,v. l. SS °guṇṭh°),456 (T. °guṇṭ°; v. l. BB °kuṇḍ); VI,171 (T. °guṇḍ°; v. l. BB °kuṇḍ°); Miln.23,305. --chattaka (nt.) “a snake’s parasol”,a mushroom D.III,87; J.II,95; Ud.81 (C. on VIII,5,1). --tuṇḍika = °guṇṭhika Vism.304,500. --peta a Peta in form of a snake DhA.II,63. --mekhalā “snake-girdle”,i. e. outfit or appearance of a snake DhA.I,139. --vātaka (-roga) N. of a certain disease (“snakewind-sickness”) Vin.I,78; J.II,79; IV,200; DhA.I,169,187,231; III,437. --vijjā “snake-craft”,i. e. fortune-telling or sorcery by means of snakes D.I,9 (= sappa-daṭṭhatikicchana-vijjā c’eva sapp’avhāyana-vijjā ca. “the art of healing snake bites as well as the invocation of snakes (for magic purposes)” DA.I,93). (Page 92)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ahi:A snake
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AHI:[m] con rắn --guiṇṭhika,[m] người bắt rắn,--cchaṭṭaka [m] cái nấm (ăn),--ṭuṇṇika [m] người bắt rắn --pheṇa [nt] á phiện
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ahi:con rắn,loài xà
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ahi:"အဟိ(ႀကိ)

အတၳိ-(၂)-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ahi:"အဟိ(ပု)
[အံဟ+ဣ။ အံဟတိ ဂစၧတီတိ အဟိ။ ဏြာဒီ။ဂ။ အဟိ+ဣ။ အဟိ ဂမေန၊ ဣ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၅၃။ အဟီတိ နိပၸါေဒါပိ သမာေနာ အဟတိ ဂစၧတိ ဂႏၲဳံ သေကၠာတီတိ အဟိ။ နီတိ၊ဓာ။၁၉၆။]
ေႁမြ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
ahi:အဟိ
ဘူ = ဂတိယံ-သြားျခင္း၌။ အံဟတိ။
စု = ဘာသနဒိတၱီသု-ေျပာဆိုျခင္း,ထြန္းပျခင္းတို႔၌။ အံေဟတိ၊ အံဟယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ahi:အဟိ(ပ)
ေႁမြ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,