Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ahaṃ:pron. [〃] (sg. ) acc. maṃ,mamaṃ; gen. mama,mayhaṃ,mamaṃ,me; instr. mayā,me; loc. mayi,(pl. ) nom. mayaṃ,amhe,vayaṃ; acc. amhe,asme,no; gen. amhākaṃ,asmākaṃ,no; instr. amhehi,amābhi; loc. amhesu. -kāra 我慢,我見.
パーリ語辞典 水野弘元著
ahaṃ:pron. [〃] (sg.) acc. maṃ,mamaṃ; gen. mama,mayhaṃ,mamaṃ,me; instr. mayā,me; loc. mayi,(pl.) nom. mayaṃ,amhe,vayaṃ; acc. amhe,asme,no; gen. amhākaṃ,asmākaṃ,no; instr. amhehi,amābhi; loc. amhesu. -kāra 我慢,我見.
《巴利語入門》釋性恩(Dhammajīvī)
ahaṃ,人稱代名詞第一人稱我amha單數s.主格nom.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ahaṃ:ahaṃ(a-)
အဟံ(အ-လိင္)
[amha+si]
[အမွ+သိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ahaṃ:[nom. sing. of amha] I.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ahaṃ:A day
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ahaṃ:I,myself
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AHAṂ:(số ít amha) tôi --kāra [m] sự ích kỷ,sự ngạo mạn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ahaṃ:"အဟံ(အ-လိင္)
[အမွ+သိ]
ငါ-ကြၽန္ေတာ္-ကြၽန္မ-ကြၽန္ႏုပ္-သည္။ အမွ-(၁)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ahaṃ:အဟံ(ပ၊ဣ)
ငါသည္။ အကၽြႏ္ုပ္သည္။
မမ,မမံ,မယွံ၊ ငါ၏။ ငါ့အား။ မယာ၊ ငါျဖင့္။ ငါေၾကာင့္။ မံ,မမံ။ ငါ့ကို။ မယိ၊ ငါ၌။ ေမ၊ ငါ၏။ ငါ့ကို။ ငါျဖင့္။ ငါေၾကာင့္။ ငါမွ။ မယံ,အေမွ,ငါတို႔သည္။ အမွာကံ,အသၼာကံ၊ ငါတို႔၏။ အေမွ,အေသၼ၊ ငါတို႔ကို။ အေမွဟိ,အသၼာဘိ၊ ငါတို႔ျဖင့္။ ငါတို႔ေၾကာင့္။ အေမွသု၊ ငါတို႔၌။ ေနာ၊ ငါတို႔ကို။ ငါတို႔အား။ ငါတို႔၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,