Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ahīnindriya,【形】 沒有任何感官殘缺的人。(p48)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ahīnindriya,【形】沒有任何感官殘缺的人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ahīnindriya:ahīnindriya(ti)
အဟီနိႁႏၵိယ(တိ)
[ahīna+indriya]
[အဟီန+ဣႁႏၵိယ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ahīnindriya:[adj.] not defective of any sense-organ.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ahīnindriya,see discussed under abhinindriya. (Page 92)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AHĪNINDRIYA:[a] không có khuyết điểm ngũ quan nào
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ahīnindriya:căn quyền không khuyết tật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ahīnindriya:"အဟီနိႁႏၵိယ(တိ)
[အဟီန+ဣႁႏၵိယ]
မယုတ္ေလ်ာ့-မခ်ိဳ႕တဲ့-ေသာ ဣေႁႏၵရွိေသာ၊ မ်က္စိနား-စသည္ အဂၤါစုံေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ahīnindriya:အ-ဟီနိႁႏၵိယ(တိ)
မယုတ္ေသာ ဣေႁႏၵရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,